Zápis z ustavujícího zasedání dne: 3.11.2006

Ustavující zasedání ZO řídil Ing. Josef Zelinka. Přivítal všechny nově zvolené členy ZO Šitbořice i ostatní občany. Konstatoval, že ustavující zasedání ZO bylo řádně svoláno podle zákona o obcích a dosud platného jednacího řádu zastupitelstva, že je přítomno všech 15 členů ZO - takže je zastupitelstvo usnášení schopné. Dále seznámil přítomné s programem ustavujícího zasedání.

03. 09. 2009 | Zápisy z jednání

Z á p i s

z ustavujícího zaasedání nově zvoleného zastupitelstva obce, které se konalo v pátek dne 03.11.2006 v 19.00 hod. v sále společenského domu v Šitbořicích

 

Přítomni: všech 15 členů ZO - viz prezenční listina

 

1. Zahájení

Ustavující zasedání ZO řídil Ing. Josef Zelinka. Přivítal všechny nově zvolené členy ZO Šitbořice i ostatní občany.

Konstatoval, že ustavující zasedání ZO bylo řádně svoláno podle zákona o obcích a dosud platného jednacího řádu zastupitelstva, že je přítomno všech 15 členů ZO - takže je zastupitelstvo usnášení schopné.

Dále seznámil přítomné s programem ustavujícího zasedání.

 

Následovalo představení nově zvolených členů ZO

Za Sdružení nezávislých kandidátů byli zvoleni tito zastupitelé:

Ing. Roman Guráň, Ing. Pavel Halas, Miroslava Kominacká, Ing. Martin Kříž, Antonín Lengál, Hana Navrátilová, Marie Nekvapilová, Milan Němeček a Josef Rozkydal.

Za KDU-ČSL byli zvoleni tito zastupitelé:

Jiří Daniel, František Franěk, Ing. Jiří Kaňa, RNDr. Petr Kolář, Jaroslava Krušinová a Ing. Josef Zelinka.

 

Následovalo složení slibu všech nově zvolených členů zastupitelstva obce. Předsedající přečetl slib. Každý člen zastupitelstva složil slib před zastupitelstvem obce pronesením slova „slibuji“ a svůj slib stvrdil podpisem.

Podepsaný slib tvoří přílohu tohoto zápisu.

 

3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

 

Předsedající určil jako ověřovatele zápisu paní Miroslavu Kominackou a pana Jiřího Daniela.

Zapisovatelkou dnešního ZO byla určena paní Růžena Stehlíková - matrikářka OÚ Šitbořice.

Určení ověřovatelé a zapisovatelka neměli námitky k výkonu povinností vyplývajících z funkce ověřovatele zápisu a zapisovatele.

- 2 -

4. Návrh způsobu hlasování

 

Předsedající navrhl tajnou volbu.

Antonín Lengál navrhl volbu aklamací.

 

Hlasování o volbě aklamací: 9 pro, 6 proti, 0 zdržel se

 

Jako způsob hlasování byla schválena volba aklamací.

 

Předsedající určil sčitatele hlasů - pí Miluši Zelinkovou, účetní obce.

Pí Miluše Zelinková neměla námitky.

 

5. Doplnění programu jednání

 

Program jednání byl doplněn na návrh Ant. Lengála o diskusi.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Program ustavujícího zastupitelstva obce byl doplněn o bod jednání - diskusi.

 

Dále předsedající konstatoval, že jelikož zůstává jediným uvolněným fukcionářem starosta obce, není třeba o tom hlasovat neboť zůstává v platnosti usnesení minulého ZO. Rovněž se nemění počet členů rady, takže ani o tomto není třeba hlasovat.

 

6. Volba členů komise

Volba návrhové komise pro přípravu usnesení z ustavujícího ZO:

Za sdružení nezávislých kandidátů: Milan Němeček, Hana Navrátilová

Za KDU-ČSL: Ing. Jiří Kaňa

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel se

Návrhová komise byla zvolena.

 

7. Volba starosty

Než bylo přistoupeno k vlastní volbě starosty, vystoupila paní Miroslava Kominacká a krátce představila kandidáta na funkci starosty za sdružení nezávislých kandidátů pana Antonína Lengála.

Za KDU-ČSL vystoupil pan Jiří Daniel, a konstatoval, že KDU-ČSL nenavrhuje kandidáta na starostu.

Hlasování: 11 pro, 1 proti, 3 se zdrželi

Starostou obce byl zvolen pan Antonín Lengál.

Nově zvolený starosta se ujal řízení zastupitelstva obce.

 

- 3 -

8. Volba místostarosty obce

Za sdružení nezávislých kandidátů vystoupila paní Miroslava Kominacká a krátce představila kandidáta na místostarostu obce pana Milana Němečka

Za KDU-ČSL vystoupil pan Jiří Daniel a navrhl na místostarostu obce Ing. Jiřího Kaňu.

Pořádí hlasování.

Milan Němeček - 8 pro, 6 proti, 1 se zdržel

Místostarostou obce byl zvolen pan Milan Němeček.

 

9. Volba 1. člena rady obce

Za sdružení nezávislých kandidátů vystoupila paní Miroslava Kominacká a navrhla paní Hanu Navrátilovou.

Za KDU-ČSL vystoupil ing. Josef Zelinka a navrhl pana Jiřího Daniela.

Hlasování o Haně Navrátilová: 9 pro, 5 proti, 1 se zdržel.

První členkou rady obce se stala Hana Navrátilová.

 

10. Volba 2. člena rady obce

Sdružení nezávislých kandidátů nenavrhuje kandidáta.

Za KDU-ČSL vystoupil ing. Josef Zelinka a opět navrhl Jiřího Daniela.

Hlasování o Jiřím Danielovi: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Druhým členem rady obce se stal Jiří Daniel.

 

11. Volba 3. člena rady obce

Za sdružení nezávislých kandidátů vystoupila paní Miroslava Kominacká a navrhla ing. Pavla Halase.

Za KDU-ČSL vystoupil ing. Josef Zelinka a navrhu ing. Jiřího Kaňu.

Hlasování o ing. Pavlu Halasovi: pro 9, proti 5, 1 se zdržel.

Třetím členem rady obce se stal ing. Pavel Halas.

 

Hlavní body jednání byly vyčerpány a nově zvolený starosta obce poděkoval dosavadnímu starostovi obce panu Vladimíru Kulíškovi za jeho práci pro obec a předal mu plaketu s kovovou stuhou, na které bylo vyznačeno období 1989-2006, ve kterém Vladimír Kulíšek vykonával funkci starosty obce.

Dosavadní starosta Vladimír Kulíšek krátce promluvil a popřál všem nově zvoleným členům ZO hodně zdaru do další práce.

 

- 4 -

12. Diskuse

Do diskuse se jako první přihlásil pan František Franěk - poděkoval voličům za velkou účast ve volbách a vyzval ke spojení, aby se pracovalo ve prospěch obce a o předvolebních slibech.

 

paní Hana Navrátilová - vyslovila přání, že všichni budou pracovat co nejlépe ve prospěch obce

 

pan Miloš Nevídal - nezapomínat na předcházející starosty obce

 

Jitka Schubertová - zadlužení obce

- odpovídá starosta - zadlužení obce není dramatické

 

Ing. Josef Zelinka - popřál všem nově zvoleným do funkcí a další práce. Vyslovil přání dobré spolupráce.

 

Na závěr poděkoval nově zvolený starosta všem voličům a i všem kandidátům.

 

Usnesení

 

Návrh na usnesení přednesla paní Hana Navrátilová, písemné usnesení tvoří součást tohoto zápisu.

 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 

 

Zapsala: R. Stehlíková

 

 

 

Ověřovatelé:

 

Miroslava Kominacká

Jiří Daniel

 

 

Antonín L e n g á l

starosta obce

 

 

U s n e s e n í

z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Šitbořice, které se konalo v pátek dne 03.11.2006 v 19.00 hod. ve Společenském domě Šitbořice

 

Ustavující zasedání zastupitelstva Obce Šitbořice zvolilo:

 

1. Pana ANTONÍNA LENGÁLA - starostou Obce Šitbořice

 

2. Pana MILANA NĚMEČKA - místostarostou Obce Šitbořice

 

3. Paní HANU NAVRÁTILOVOU ,

 

pana JIŘÍHO DANIELA a

 

pana ING. PAVLA HALASE

 

členy rady Obce Šitbořice

 

Zastupitelstvo obce ustanovilo, aby starosta ANTONÍN LENGÁL byl dlouhodobě uvolněn pro výkon této funkce.

 

 

 

 

 

Milan N ě m e č e k                                                            Antonín L e n g á l

místostarosta obce                                                                starosta obce

Zpět | Tisk