Zápis ze ZO č. 4

Zápis ze zastupitelstva č. 4 obce Šitbořice, které se konalo dne 30.03.2011

11. 04. 2011 | Zápisy z jednání

Zápis č. 4 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 30.03.2011 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

Přítomni: viz prezenční listina, přítomno 13 členů zastupitelstva

 

Volba ověřovatelů zápisu: navrženi – Lengál Zdenek, Sáček Pavel

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleni.

 

Volba návrhové komise – navrženi – Benýšková Marie, Konečný Jaroslav

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleni.

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta, který seznámil přítomné s programem jednání:

 

  1. Kontrola usnesení z minulého ZO
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. Schválení smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej obecního pozemku v lokalitě Tocháčkova
  4. Prodej obecního pozemku
  5. Projednání poskytnutí zástavního práva na stavební pozemek v lokalitě Tocháčkova
  6. Schválení dodavatele na výstavbu místních komunikací v lokalitě Tocháčkova
  7. Rozpočtové opatření č. 2
  8. Odpověď na dotazy a připomínky manželů ...........................
  9. Diskuze

10. Souhrn usnesení

 

Schválení o programu jako celku:

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

1. Kontrola usnesení z minulého ZO

 Zprávu přednesl pan Pavel Viktorin.

ZO bere zprávu na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

2. Zpráva o činnosti rady

Zprávu podala místostarostka.

ZO bere na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

3. Schválení smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej obecního pozemku v lokalitě Tocháčkova

ZO projednalo a schvalilo smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej obecního stavebního pozemku v lokalitě Tocháčkova parc.č. 11059/3 o výměře1250 m2.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

4. Prodej obecního pozemku

ZO projednalo a schvalilo žádost o prodej části pozemku p.č. 2643 o výměře 0,41m2 dle GP 734-53/2010 na dotvoření stavebního pozemku, prodej se uskuteční za 120,-Kč

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

 

5. Projednání poskytnutí zástavního práva na stavební pozemek v lokalitě Tocháčkova

ZO projednalo a schválilo žádost o poskytnutí zástavního práva na stavební pozemek p.č.11096/3 ve výši 200000,-Kč ve prospěch Hypoteční banky. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

6. Schválení dodavatele na výstavbu místních komunikací v lokalitě Tocháčkova

ZO schválila dodavatele na výstavbu místních komunikací v lokalitě Tocháčkova. Na základě výběrového řízení byla vybrána firma STRABAG a.s. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 zdržel se.  Schváleno.

 

7. Schválení rozpočtového opatření č. 2 

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2, které je součástí zápisu.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

8. Odpověď na dotazy a připomínky manželů ......................

a) ZO bylo seznámeno s korespondencí vedenou mezi obcí a manželi .......................................................... od roku 2008 do dne 26.1.2011. V této korespondenci se mnoho otázek opakuje a bylo na ně již odpovězeno. RO na svém zasedání, které se konalo 13.9.2010 rozhodla , že k otázkám které se týkají působení .......................................v ZŠ Šitbořice se nebude vyjadřovat, neboť podle novely školského zákona § 166 to ZO nepřísluší. K řešení bytových otázek byl ....................................... několikrát prokazatelně vyzván, ale k žádné schůzce se nedostavil a proto nemohly být řešeny.

b) dopis č.j. 34/2011 ze dne 26.01.2011

ZO nesouhlasí s pronájmem bytu na ulici školní č.p. 425 a se změnou dosavadní smlouvy na dobu neurčitou u bytu č. 5 na ulici Nikolčická 531

Otázky a odpovědi:

Č.1- Situaci popisují znalecké posudky se kterými jste byli seznámeni

Č.2 a 3- Veřejně dostupné informace

Č.4- Příští zabijačka je plánována na rok 2012 a hrazena bude z rozpočtu obce

č. 5      Bez komentáře

č. 6      Nezakládá se na pravdě

č. 7-8  Bez komentáře

č.9       Bez komentáře

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

c) Dopis č.j. 32/2011 ze dne 26.01.2011

    ZO neshledalo protiprávní jednání ze strany starosty a ředitelky školy.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

 

 

9. Diskuse

P. ..... žádal informaci o osudu orné půdy ze staveniště v lokalitě Tocháčkova. Odpověď starosty orná půda se ukládá na skládce u mlýna k dalšímu použití.

P. ........- jaké výdaje vynaložila obec na jednání s ................................ podal starosta.

 

10. Souhrn usnesení

Souhrn usnesení přednesl Jaroslav Konečný.ZO bere na vědomí

Písemný souhrn usnesení tvoří součást zápisu.

 

11. Závěr

Zastupitelstvo obce ukončil  starosta ve 20.45 hod.

 

 

 

 

 

Zapsala:

Hana Navrátilová

místostarosta obce

 

                                                                                                          Antonín  L e n g á l

                                                                                                             starosta obce

 

 

Ověřovatelé:

Lengál Zdenek

Sáček Pavel

Zpět | Tisk