Zápis ze ZO 28.02.2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 28.02.2011

16. 03. 2011 | Zápisy z jednání

Zápis č. 3 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 28.2.2011 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

Přítomni: viz prezenční listina, přítomno 15 členů zastupitelstva

 

Volba ověřovatelů zápisu: navrženi – Daniel Jiří, Němeček Milan

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleni.

 

Volba návrhové komise – navrženi – ing. Zelinka Josef, Ing. Kaňa Jiří

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleni.

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta, který seznámil přítomné s programem jednání:

 1. Kontrola usnesení z minulého ZO
 2. Zpráva o činnosti rady
 3. Rozpočet na rok 2011
 4. Pověření RO vykonávat rozpočtová opatření v roce 2011
 5. Zpráva o inventarizaci majetku obce za rok 2010
 6. Schválení  odvodu hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2010 do rezervního fondu
 7. Zřízení komise životního prostředí
 8. Schválení odměn předsedům a členům komisí za výkon funkce
 9. Schválení smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej obecních pozemků v lokalitě Tocháčkova

10. Prodej obecních pozemků

11. Koupě pozemku pro obec

12. Schválení finančního příspěvku do rozpočtu JMK na standard dopravní obslužnosti IDS JMK za rok 2010

13. Poskytnutí finančního daru občanům

14. Diskuse

15. Souhrn usnesení

 

Doplnění programu:

1. Plán činnosti kontrolního výboru

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

2. Žádost společnosti Agrotec, a.s. na pořádání automobilových závodů  11.06.2011

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

3. Dodatek č. 1 k vnitřní směrnici č. 13 – Zásady pro poskytování darů z rozpočtu obce

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

4. Schválení nového člena kulturní komise

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

5. Koupě rodin.domu č.p. 28 na pozemku parc.č. 269 a pozemků parc.č. 269 a 270

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

Schválení o programu jako celku:

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

1. Kontrola usnesení z minulého ZO

 Zprávu přednesl pan Pavel Viktorin.

ZO bere zprávu na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

2. Zpráva o činnosti rady

Zprávu podala místostarostka.

ZO bere na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

3. Koupě RD č.p. 28 na poz. parc.č.269 a pozemků parc.č. 269 a 270

Starosta informoval o koupi RD č.p.28 na pozemku parc.č. 269 a pozemek parc.č. 269 a 270 v k.ú.Šitbořice do majetku obce za cenu 500Kč/m2 pod podmínkou, že bude vymazáno věcné břemeno užívání. Koupě schválena. Hlasování: 13 pro, 1 proti,  

1 zdržel se.  Schváleno.

4. Rozpočet na rok 2011         

Rozpočet na rok 2011 včetně změn přednesl Ing. Pavel Halas.

ZO schvaluje rozpočet na rok 2011 včetně jeho změn. V návrhu rozpočtu činí:

 • příjmy   20 900,6 tis. Kč                 - zůst.fin.pr. z min.let (8115) 9 635,4 tis. Kč
 • výdaje   25 799,5 tis. Kč                 - splátky úvěrů (8124)            1 056,0 tis.             Kč
 • financování 4 898,9 tis. Kč             - rezerva fin.pr.                        3 680,5 tis. Kč

ZO schvaluje provést změnu v návrhu rozpočtu a to:

zvýšit finanční prostředky na § 3639 na nákup RD č.p. 28 na pozemku parc.č. 269 a  pozemků parc.č. 269 a 270 v k. ú. Šitbořice.

Schválený rozpočet na rok 2011 činí celkem:

 • příjmy 20 900,6 tis. Kč             - zůst.fin.pr. z min.let (8115) 9 635,4 tis. Kč
 • výdaje 26 899,5 tis. Kč             - splátky úvěrů (8124)            1 056,0 tis. Kč
 • financování 5 998,9 tis. Kč       - rezerva fin.pr.                        2 580,5 tis. Kč

Hlasování: 14 pro, l proti, 0 zdržel se.

Rozpočet na rok 2011 byl schválen včetně změny.

Rozpočet na rok 2011 je přiložen k zápisu.

 

5. Pověření RO vykonávat rozpočtová opatření v roce 2011

ZO pověřuje radu obce k vykonávání rozpočtových opatření v roce 2011 a to v rozsahu přesouvání finančních prostředků z položky na položku v rámci  paragrafů a k navyšování finančních prostředků na jednotlivých paragrafech z rozpočtové rezervy a to do výše Kč 200 tis. v rámci každého rozpočtového opatření.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

6. Zpráva o inventarizaci majetku obce za rok 2010

Zprávu přednesl starosta a písemná zpráva je přiložena k zápisu

Schválení inventarizace majetku a závazků obce Šitbořice k 31.12.2010.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel se.  Schváleno.

 

7. Schválení  převodu hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2010 do rezervního fondu

Schválení převedení výsledků hospodaření za rok 2010 do rezerv. fondu příspěvkové organizace MŠ Šitbořice ve výši Kč 198 043,46 a příspěvkové organizace ZŠ Šitbořice ve výši Kč 120 733,87.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

8. Zřízení komise životního prostředí

Schváleno zřízení komise životního prostředí.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

Předseda komise : Milan Němeček

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

Členové: Ing. Zelinka Josef

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel se.  Schváleno.

                Stehlíková Růžena

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

9. Schválení odměn předsedům a členům komisí za výkon funkce

ZO schvaluje vyplácení odměny pro předsedy komise životního prostředí  a kulturní a školské komise a to od 01.03.2011.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

Dále schvaluje odměny členům komisí ve výši Kč 150,-- za měsíc

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

Odměny jsou měsíční, podléhají dani ze závislé činnosti a odvodu zdravotního pojištění .

 

10. Schválení smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej obecních pozemků v lokalitě Tocháčkova

Schválení smluv o budoucí kupní smlouvě v lokalitě Tocháčkova:

 • pozemek parc.č. 11119/2 o výměře 605 m2
 • pozemek parc.č. 11096/4 o výměře 505 m2
  • pozemek parc.č. 11112/5 o výměře 562 m2
  • pozemek parc.č. 11066    o výměře 1280 m2

     Prodej pozemků bude proveden na základě podpisu smlouvy o budoucí kupní

     smlouvě.      

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

11. Prodej obecních pozemků

Schválení prodeje části obecního pozemku p.č. 2643 nově označeného dle GP 734-53/2010 2643/12 na dotvoření staveb. pozemku na ulici V Akátkách za cenu 120Kč/m2.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 12. Koupě pozemku pro obec

ZO schvaluje  koupi části pozemku parc.č. 665 o výměře asi

66 m2  za cenu Kč 120,-- Kč za l m2, a to včetně stavby na       pozemku.  Vzhledem k tomu, že obec kupuje od pana Tomance výše uvedený pozemek, za cenu Kč 120,--, rozhodlo ZO o prodeji pozemku parc.č. 664, jehož prodej

byl schválen dne 16.12.2010, rovněž za cenu Kč 120,--.

Na určení přesné výměry bude vyhoven GP, který uhradí oba účastníci stejným

dílem.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel se.  Schváleno.

 

13. Schválení fin. příspěvku do rozpočtu JMK

Schválení fin. příspěvku do rozpočtu JMK na standard dopravní obslužnosti IDS JMK za rok 2010 ve výši 96 600,-Kč což je 50Kč/obyvatele.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno

 

14. Poskytnutí finančního daru občanům

Schválení žádosti o finanční příspěvek na pohřeb a základní potřeby ve výši 10 000,-Kč

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno

 

15. Plán činnosti kontrolního výboru

Schválení plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2011.

Plán přednesl p. Pavel Viktorin, a je součástí tohoto zápisu

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

16. Žádost společnosti Agrotec,a.s.

Schválení žádosti společnosti Agrotec,a.s. na pořádání automobilových závodů dne 11.06.2011

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno

 

17. Dodatek k vnitřní směrnici č. 13

Schválení dodatku vnitřní směrnice č. 13:

Zásady pro poskytování darů z rozpočtu obce Šitbořice

Čl. 3 Věcné dary

      2. Věcný dar při příležitosti vítání občánků

odstavec první se ruší a nahrazuje ho čl. 4

Čl.4 Finanční dary

     1. Finanční dary při příležitosti vítání občánků

Finanční dar ve výši 5000,- se poskytuje každému narozenému dítěti od 1.1.2011 při příležitosti vítání občánků v případě, že alespoň jeden z rodičů a dítě jsou v obci přihlášeni k trvalému pobytu a trvale v obci žijí.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno

 

18. Schválení nového člena kulturní komise

Schválena změna člena kulturní komise.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno

 

19. Diskuse

-  žádast o podání informací o pravomocech komise životního protředí.

 

20. Souhrn usnesení

Souhrn usnesení přednesl ing. Josef Zelinka.

Písemný souhrn usnesení tvoří součást zápisu.

 

21. Závěr

Zastupitelstvo obce ukončil  starosta ve 21.00 hod.

 

 

 

Zapsala:

Hana Navrátilová

místostarosta obce

 

                                                                                                          Antonín  L e n g á l

                                                                                                             starosta obce

 

 

Ověřovatelé:

Daniel Jiří

Němeček Milan

 

 

Souhrn usnesení ze ZO Šitbořice konaného dne 28.02.2011

 

 1. 1.      ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ze dne 16.12.2010
 2. 2.      ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období
 3. 3.      ZO schvaluje koupi RD č.p. 28 na pozemku parc.č. 269 včetně pozemku parc.č. 269 a pozemek zahrada parc.č. 270 v k.ú. Šitbořice do majetku obce za cenu Kč 500 za l m2 plochy pod podmínkou, že bude vymazáno věcné břemeno užívání objektu bydlení č.p. 28
 4. 4.      ZO schvaluje rozpočet na rok 2011 včetně jeho změn. V návrhu rozpočtu činí:
 • příjmy   20 900,6 tis. Kč                 - zůst.fin.pr. z min.let (8115) 9 635,4 tis. Kč
 • výdaje   25 799,5 tis. Kč                 - splátky úvěrů (8124)            1 056,0 tis.             Kč
 • financování 4 898,9 tis. Kč             - rezerva fin.pr.                        3 680,5 tis. Kč

ZO schvaluje provést změnu v návrhu rozpočtu a to:

zvýšit finanční prostředky na § 3639 na nákup RD č.p. 28 na pozemku parc.č. 269 a  pozemků parc.č. 269 a 270 v k. ú. Šitbořice.

Schválený rozpočet na rok 2011 činí celkem:

 • příjmy 20 900,6 tis. Kč             - zůst.fin.pr. z min.let (8115) 9 635,4 tis. Kč
 • výdaje 26 899,5 tis. Kč             - splátky úvěrů (8124)            1 056,0 tis. Kč
 • financování 5 998,9 tis. Kč       - rezerva fin.pr.                        2 580,5 tis. Kč

Rozpočet na rok 2011 byl schválen včetně změny.

 1. 5.      ZO pověřuje radu obce k vykonávání rozpočtových opatření v roce 2011 a to v rozsahu přesouvání finančních prostředků z položky na položku v rámci  paragrafů a k navyšování finančních prostředků na jednotlivých paragrafech z rozpočtové rezervy a to do výše Kč 200 tis. v rámci každého rozpočtového opatření.
 2. 6.      ZO schvaluje inventarizaci majetku, pohledávek a závazků Obce Šitbořice k 31.12.2010.
 3. 7.      ZO schvaluje převedení výsledku hospodaření za rok 2010 do rezervního fondu příspěvkové organizace MŠ Šitbořice ve výši Kč 198 043,46 a příspěvkové organizace ZŠ Šitbořice ve výši Kč 120 733,87.
 4. 8.      ZO schvaluje zřizení komise životního prostředí a zvolilo pana Milana Němečka – předsedou této komise,  jejími členy jsou Ing. Josef Zelinka a Růžena Stehlíková
 5. 9.      ZO schvaluje vyplácení odměny pro předsedy komise životního prostředí  a kulturní a školské komise a to od 01.03.2011.

        a dále schvaluje odměny členům komisí ve výši Kč 150,-- a to: od 01.03.2011

       10.   ZO schvaluje smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej

        obecních stavebních pozemků v lokalitě Tocháčkova. Jsou to:

 • pozemek parc.č. 11119/2 o výměře 605 m2
 • pozemek parc.č. 11096/4 o výměře 505 m2
  • pozemek parc.č. 11112/5 o výměře 562 m2
  • pozemek parc.č. 11066    o výměře 1280 m2

 

     Prodej pozemků bude proveden na základě podpisu smlouvy o budoucí kupní

     smlouvě.      

11. ZO schvaluje prodej části obecního pozemku parc.č. 2643

      nově označenou dle GP 734-53/2010 2643/12 na dotvoření stavebního

      pozemku na ulici V Akátkách za cenu Kč 120,-- za 1 m2.

12. ZO schvaluje  koupi části pozemku parc.č. 665 o výměře asi

      66 m2,  za cenu Kč 120,-- Kč za l m2, a to včetně stavby na

      pozemku.

      Vzhledem k tomu, že obec kupuje výše uvedený pozemek,

      za cenu Kč 120,--, rozhodlo ZO o prodeji pozemku parc.č. 664, jehož prodej

      byl schválen dne 16.12.2010, rovněž za cenu Kč 120,--.

      Na určení přesné výměry bude vyhoven GP, který uhradí oba účastníci stejným

      dílem.

 13. ZO schvaluje finanční příspěvek do rozpočtu JMK na                     

      standard dopravní obslužnosti IDS JMK za rok 2010 ve výši Kč 96 600,--

14. ZO schvaluje  dar na překonání tíživé životní

      situace ve výši Kč 10 000,--.

15. ZO schvaluje  plán činnosti kontrolního výboru.

16. ZO schvaluje žádost společnosti Agrotec, a.s. na pořádání

      automobilových závodů a to dne 11.06.2011.

17. ZO schvaluje dodatek č. 1 k vnitřní směrnici č. 13 – Zásady pro poskytování darů

      rozpočtu obce .

18. ZO schvaluje změnu člena kulturní a školské komise.

 

 

Hana  N a v r á t i l o v á                                                      Antonín  L e n g á l

místostarostka obce                                                                  starosta obce

Zpět | Tisk