Výroční zpráva za rok 2010

 

VÝROČNÍ   ZPRÁVA   ZA ROK   2010

 

o poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

v platném znění ( dále jen zákona)

 

V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona zveřejňuje Obec Šitbořice jako povinný subjekt výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona, obsahující následující údaje:

 

●      počet podaných žádostí o informace                                                            celkem  2

●      počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti                                            celkem  0       

●      počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti                     celkem  0

●      opis podstatných částí každého rozsudku soudu                                          celkem  0

●      počet stížností podaných podle § 16a                                                          celkem  0

 

Nebylo zahájeno a z tohoto důvodu ani ukončeno žádné řízení o sankcích za nedodržení zákona.

 

Lze konstatovat, že institut písemných dotazů za rok 2010 byl využívaný minimálně, většina dotazů byla vyřizována ústní cestou nebo telefonicky.

 

Povinnost poskytovat informace je ze zákona možná buď oproti žádosti nebo prostým zveřejněním.
Zveřejňování informací bylo prováděno s využitím úřední desky, prostřednictvím webové stránky(www.sitborice.cz) a prostřednictvím periodika Štengaráček, který je dodáván do domácností zdarma.

 

Tato výroční zpráva je zveřejněna v tištěné podobě na úřední desce a na oficiálních webových stránkách Obce Šitbořice: www.sitborice.cz

 

 

V Šitbořicích dne 17.01.2011

 

                                                          

           

 Antonín Lengál

 starosta obce

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 17.01.2011

 

Elektronicky: 17.01.2011

 

Sňato:

Zpět | Tisk