Zápis z ustavujícího zasedání ZO

Zápis z ustavujícího zasedání ZO ze dne 10.11.2010

11. 11. 2010 | Zápisy z jednání

 

 

 

 

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 10.11.2010 ve společenském domě Orlovna Šitbořice

 

1. Přestavení nově zvolených zastupitelů a složení slibu

Ustavující zasedání ZO zahájil a řídil Ing. Josef Zelinka.

Přivítal nově zvolené členy zastupitelstva a občany.

Konstatoval, že ustavující zasedání zastupitelstva obce je řádně svoláno v souladu s § 91 odst. l zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a konstatuje, že jsou přítomni všichni nově zvolení členové  zastupitelstva obce ,  a že ustavující zasedání je usnášeníschopné

Představil nově zvolené členy zastupitelstva:

za sdružení nezávislých kandidátů byli zvoleni tito zastupitelé:

Benýšková Marie, Ing. Guráň Roman, Ing. Halas Pavel, Konečný Jaroslav, Lengál Antonín,  Navrátilová Hana, Nevídal Jiří, Němeček Milan a Sáček Pavel

za KDU-ČSL byli zvoleni tito zastupitelé:

Daniel Jiří,  Mgr. Jelínková Marie, Ing. Kaňa Jiří, Lengál Zdeněk,  Viktorin Pavel a Ing. Zelinka Josef.

 

Předsedající vyzval přítomné ke složení slibu, který sám přečetl:

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“

 

Vyzval  členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připravený arch.

Všichni členové zastupitelstva složili slib pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připravený arch.

Podepsaný arch se slibem je přiložen k zápisu.

 

2. Určení ověřovatele zápisu a zapisovatelky

Byli navrženi ověřovatelé zápisu:

Benýšková Marie

Lengál Zdeněk

hlasování 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se - schváleni

zapisovatelkou byla navržena  Růžena Stehlíková

hlasování 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se - schválena

Dále byla navrhnuta návrhová komise pro přípravu souhrnu usnesení a to:

Konečný Jaroslav

Jelínková Marie

hlasování 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se - schváleni

3. Schválení programu

4) Volba starosty, volba místostarosty a členů rady

a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

b) určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady

c) volba  starosty

d) volba místostarosty

e) volba 1. člena rady obce

f)  volba 2. člena rady obce

g) volba 3. člena rady obce

5)  Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b) volba předsedy finančního výboru

c) volba předsedy kontrolního výboru

d) volba členů finančního výboru

e) volba členů kontrolního výboru

6)  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

7)  Diskuse

8)  Souhrn usnesení

 

hlasování 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se, program byl schválen

 

4.

a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

 

předsedající navrhl, aby  pro výkon funkce byl dlouhodobě uvolněn starosta

hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Bylo schváleno, aby pro výkon funkce byl dlouhodobě uvolněn starosta.

b) návrh způsobu hlasování o volbě starosty, místostarosty a členů rady

 

Byla navržena volba aklamací

protinávrh – tajná volba

nejdříve se hlasovalo o protinávrhu – tedy o tajné volbě

hlasování – 6 pro, 9 proti

Tajná volba nebyla schválena

Hlasování o volbě aklamací

9 pro, 6 proti

byla schválena volba aklamací

 

 

c) volba starosty

Předsedající vyzval volební strany k podání návrhu na starostu obce.

Vystoupil zástupce Nezávislých kandidátů ing. Guráň  a podal návrh, aby starostou obce byl Antonín Lengál.

Zástupce KDU-ČSL  p. Daniel prohlásil , že strana respektuje výsledky voleb a nepodává návrh na starostu obce.

Hlasování :

15 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 

Nově zvoleným starostou obce je pan ANTONÍN LENGÁL

 

Nově zvolený starosta se ujal řízení zastupitelstva.

 

d) volba místostarosty obce

 

Nově zvolený starosta vyzval volební strany k podání návrhu na místostarosty.

Vystoupil zástupce Nezávislých kandidátů ing. Guráň a navrhl na místostarostku obce paní Hanu Navrátilovou.

Zástupce KDU-ČSL ing. Kaňa Jiří navrhuje na místostarostu pana Jiřího Daniela.

Hlasování o Jiřím Danielovi

6 pro, 8 proti , 1 se zdržel

Hlasování o Haně Navrátilové

8 pro, 6 proti, 1 se zdržel

Nově zvolenou místostarostkou obce je paní  HANA NAVRÁTILOVÁ

e) volba 1. člena rady obce

 

Starosta vyzval volební strany k podání návrhu na 1. člena rady obce

Zástupce Nezávislých kandidátů ing. Guráň  podal návrh, aby 1. členem rady byl pan Milan Němeček.

Zástupce KDU-ČSL ing. Kaňa navrhl, aby 1. členem rady byl Jiří Daniel.

Hlasování o Jiřím Danielovi – 6 pro, 8 proti, 1 se zdržel

Hlasování o Milanu Němečkovi – 9 pro, 6 proti, 0 zdržel se

1. členem rady obce je pan MILAN NĚMEČEK

 

f) volba 2. člena rady obce

 

starosta  vyzval volební strany k podání návrhu na 2. člena rady obce

Zástupce Nezávislých kandidátů ing. Guráň vystoupil s tím, že na 2. člena rady nikoho nenavrhují.

Zástupce KDU-ČSL ing. Kaňa navrhuje na 2. člena rady pana Jiřího Daniela

Hlasování:  15 pro, 0 proti , 0 zdržel se

 

 

2. členem rady obce je pan JIŘÍ DANIEL

 

g) volba 3. člena rady obce

 

starosta vyzval volební strany k podání návrhu na 3. člena rady obce

Zástupce Nezávislých kandidátů ing. Guráň vystoupil s tím, že na 3. člena rady nikoho nenavrhují.

Zástupce KDU-ČSL pan Daniel navrhuje na 3. člena rady ing. Jiřího Kaňu

Hlasování:  14 pro, 0 proti , 1 zdržel se

 

3. členem rady obce je pan  ING. JIŘÍ KAŇA

5) Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

Starosta úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor,  neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý, přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy. Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru musí  být jen člen zastupitelstva.

Starosta navrhl, aby zastupitelstvo  zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy.

Vystoupil ing. Jiří Kaňa a navrhl, aby kontrolní výbor byl 5ti členný.

Hlasování o počtu 5ti členů kontrolního výboru:

pro 13, proti 1, zdržel se 1

Kontrolní výbor bude mít 5 členů.

Hlasování o počtu 3 členů finančního výboru

15 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Kontrolní výbor bude mít 5 členů, finanční výbor bude mít 3 členy.

 

b) Volba předsedy finančního výboru

 

Starosta vyzval k podání návrhů na funkci předsedy finančního výboru

Byl navržen ing. Pavel Halas

hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel

Předsedou finančního výboru byl zvolen ING. PAVEL HALAS

 

 

 

c) volba předsedy kontrolního výboru

 

Starosta vyzval k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru

byl navržen pan Pavel Viktorin

hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 

Předsedou kontrolního výboru byl  zvolen  PAVEL VIKTORIN

d) volba členů finančního a kontrolního výboru

 

Starosta vyzval předsedu finančního výboru k podání návrhu na členy finančního výboru

byli navrženi pan František Navrátil a pan Pavel Sáček

hlasování o panu Františku Navrátilovi

15 pro, 0 proti, 0 zdržel se

hlasování o panu Pavlu Sáčkovi

14 pro, 0 proti, 1 zdržel se

členem finančního výboru byl zvolen pan FRANTIŠEK NAVRÁTIL  a pan PAVEL SÁČEK

e) volba členů kontrolního výboru

Starosta vyzval předsedu kontrolního výboru k podání návrhu na členy finančního výboru

byli navrženi  Jana Lejsková, ing. Roman Guráň, ing. Miloslav Jelínek a Marie Benýšková

hlasování o Janě Lejskové - 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se

hlasování o ing. Romanu Guráňovi – 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel

hlasování o ing. Miloslavu Jelínkovi – 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se

hlasování o Marii Benýškové – 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel

členy kontrolního výboru byli  zvoleni:

JANA LEJSKOVÁ,  ING.  ROMAN  GURÁŇ, ING. MILOSLAV JELÍNEK        a MARIE BENÝŠKOVÁ

 

6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

 

Starosta navrhuje odměny neuvolněným členům ZO v souladu s nařízením vlády č. 79/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, a to následovně:

místostarosta                                             9 900,--

člen ZO                                                        450,--

člen rady obce                                           1 200,--

předseda výboru komise                            1 100,--

člen rady a předseda výboru, komise          1 850,--

Odměny jsou měsíční, podléhají dani ze závislé činnosti a odvodu zdravotního pojištění a budou v této výši vypláceny od 10.11.2010

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 

7. Diskuse

 

V diskusi vystoupil pan František Franěk.

Omluvil se na to, co se mu nepodařilo v minulém volebním období (boj o zaplevelení pozemků, pobíhání psů po obci, využívání vody z ČOV na zalévání hřiště, drtič dřevní hmoty, boj proti spalování plastů, čištění kanalizačních vpustí, cihelna p. Konečného). Na závěr vrátil zápisovou knihu komise životního prostředí a klíče od radnice.

Na vystoupení pana Fraňka krátce odpověděl starosta.

 

8. Souhrn usnesení

 

Souhrn usnesení přednesl pan Jaroslav Konečný.

ZO bere souhrn usnesení na vědomí.

Písemný souhrn usnesení tvoří součást zápisu

 

9. Závěr

 

Ustavující zasedání ukončil starosta obce, který všem poděkoval za účast a popřál nově zvoleným zastupitelům hodně úspěchů do další práce.

 

Zapsala 11.11.2010

Růžena Stehlíková          ………………………

 

 

Ověřovatelé:

Benýšková Marie            ………………………..

 

Lengál Zdeněk                ………………………..

 

 

 

………………………………..                                         …….. ……………………

Hana   N a v r á t i l o v á                                                     Antonín  L e n g á l

místostarostka obce                                                               starosta obce

 

SOUHRN  USNESENÍ

z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Šitbořice, které se konalo ve středu 10.11.2010 v 18.00 hod. ve společenském domě Orlovna Šitbořice.

 

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Šitbořice zvolilo:

 

1. pana  ANTONÍNA LENGÁLA starostou Obce Šitbořice

 

2. panÍ   HANU NAVRÁTILOVOU místostarostkou Obce Šitbořice

 

3. pana  MILANA NĚMEČKA,

 

pana  JIŘÍHO DANIELA,

 

pana  ING. JIŘÍHO KAŇU

 

členy rady Obce Šitbořice

 

Zastupitelstvo obce ustanovilo, aby starosta  ANTONÍN LENGÁL  byl dlouhodobě uvolněn pro výkon této funkce.

 

 

Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor.

Finanční výbor bude mít tři členy, kontrolní výbor bude pětičlenný.

 

ZO zvolilo předsedou finančního výboru  ING. PAVLA HALASE

a jeho členy

pana Františka Navrátila

a pana Pavla Sáčka

 

ZO zvolilo předsedou kontrolního výboru  PAVLA VIKTORINA

a jeho členy

paní Janu Lejskovou

ing. Romana Guráně

ing. Miloslava Jelínka

a paní Marii Benýškovou

 

ZO schvaluje odměny neuvolněným členům ZO v souladu s nařízením vlády č. 79/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, a to následovně:

místostarosta                                                     9 900,--

člen ZO                                                               450,--

člen rady obce                                                   1 200,--

předseda výboru komise                                   1 100,--

člen rady a předseda výboru, komise               1 850,--

Odměny jsou měsíční, podléhají dani ze závislé činnosti a odvodu zdravotního pojištění a budou v této výši vypláceny od 10.11.2010.

 

 

 

 

Hana  N a v r á t i l o v á                                   Antonín  L e n g á l

místostarostka obce                                            starosta obce

Zpět | Tisk