Zápis ze ZO č. 30

Zápis ze ZO č. 30 ze dne 13.10.2010

20. 10. 2010 | Zápisy z jednání

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Šitbořice   č. 30

  konaného dne 13. října 2010

 

Přítomní:   viz prezenční listina,   přítomno  11. členů zastupitelstva

 

Volba ověřovatelů zápisu: navržení – Marie Benýšková

                                                            Ing. Josef Zelinka

ZO hlasovalo PRO – 11 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

 

Volba návrhové komise: navržení –   Ing. Pavel Halas  

                                                         Ing. Martin Kříž 

ZO hlasovalo PRO – 11 hlasů, 0, 0,

 

Program jednání:

 

  1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. Rozpočtové opatření č. 9
  4. Schválení smlouvy o budoucí kupní smlouvě  na prodej obecních pozemků
  5. Výběr dodavatele na vybudování plynovodu v lokalitě Tocháčkova
  6. Poskytování zástavního práva ve prospěch banky na pozemky pro výstavbu RD

7.   Diskuse

8.   Usnesení

 

Starosta obce Antonín Lengál seznámil přítomné s programem jednání a požádal o doplnění programu:

- projednání žádosti stavebníků o změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, v lokalitě Tocháčkova, na kupní smlouvu s předkupním právem pro Obec Šitbořice.

hlasováno PRO – 11 hlasů, 0, 0

 

Program jednání byl schválen hlasováním jednomyslně.

 

1.) Kontrola usnesení z minulého zasedání 22. 9. 2010 přednesl Ing. Jiří Kaňa.

ZO bere na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

2.) Zprávu o činnosti rady od zasedání 22. 9. 2010 přednesl místostarosta  Milan Němeček.  ZO bere na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

3.) Rozpočtové opatření č.9 ze dne 13.10.2010 přednesl Ing. Pavel Halas. Zastupitelstvo odsouhlasilo přesuny mezi paragrafy, příjem ve výši 94.000,- Kč a výdaje ve výši 97.000,- Kč. Rozpočtová rezerva se nemění. Rozpočtové opatření č.9 je přiloženo k zápisu.

Hlasování ANO - 11 hlasů, PROTI - 0 hlasů, ZDRŽEL SE - 0 hlasů.

 

4.) ZO projednalo a schválilo prodej obecních pozemků v lokalitě Tocháčkova

a to:

 

parc.č. 11059/2            o výměře   770 m2                 orná půda

parc.č. 11002/2            o výměře   849 m2                 orná půda

parc.č. 11096/2            o výměře   839 m2                 orná půda

parc.č. 11096/ 7             o výměře      95 m2                  orná půda

parc.č. 11074               o výměře 1138 m2                  orná půda

parc.č. 11098/3            o výměře   559 m2                  orná půda

parc.č. 11112/4            o výměře   552 m2                  orná půda

parc.č. 11098/4            o výměře   410 m2                  orná půda

Prodej pozemků bude proveden na základě podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

Hlasování ANO - 11 hlasů, PROTI - 0 hlasů, ZDRŽEL SE - 0 hlasů.

 

5.) ZO vybralo a schválilo společnost MONTGAS, a.s. , U Kyjovky 3953/3, Hodonín, na vybudování plynovodu v lokalitě Tocháčkova  za cenu 887 640,-- Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Hlasování ANO - 11 hlasů, PROTI - 0 hlasů, ZDRŽEL SE - 0 hlasů.

Fotokopie smlouvy je přiložena k zápisu.

 

6.)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo možnost poskytnutí zástavního práva na pozemek ve prospěch banky pro čerpání hypotečního úvěru stavebníkem na výstavbu RD. Žádost o poskytnutí zástavního práva musí být podána stavebníkem v písemné formě. Každá zástavní smlouva ve prospěch banky podléhá schválení zastupitelstvem obce.

Hlasování ANO - 11 hlasů, PROTI - 0 hlasů, ZDRŽEL SE - 0 hlasů.

 

7.) ZO projednalo a neschválilo žádost stavebníků o změnu  smlouvy o budoucí kupní smlouvě - v lokalitě Tocháčkova - na kupní smlouvu s předkupním právem Obce Šitbořice.

Hlasování ANO - 0 hlasů, PROTI - 10 hlasů, ZDRŽEL SE - 1 hlas.

 

8.) Diskuse:

Starosta otevřel diskusi.

Byl vznesen dotaz na výstavbu dětského hřiště v parku na návsi.

 

9.)  Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Šitbořice, které se konalo

13. října 2010 v obřadní síni OÚ Šitbořice přednesl  Ing. Martin Kříž.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení z veřejného zasedání.

Písemný souhrn usnesení tvoří součást zápisu.

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce skončilo ve 20,00 hod.

 

 

Ověřovatelé: Marie Benýšková

                      Ing. Josef Zelinka

 

 

 

 

 

V Šitbořicích dne: 13. října 2010

 

 

zapsal:                                                                            ověřil:

Milan Němeček                                                             Antonín Lengál

  místostarosta                                                                     starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

Zpět | Tisk