oznámení o době a místě konání voleb

oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce

30. 09. 2010 | Úřední deska

            O z n á m e n í

 

                          o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

 

 

Starosta obce Šitbořice podle § 29, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

                                      o z n a m u j e :

 

1. Volby do zastupitelstva obce Šitbořice  se uskuteční

    dne 15. října 2010  v době od 14.00 hod. do 22.00 hod. a

    dne 16. října 2010  v době od   8.00 hod. do 14.00 hod.

 

2. Místem konání voleb volebního okrsku č. 1, který tvoří celá obec

    Šitbořice,  je obřadní síň obecního úřadu Šitbořice.

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a      

    státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo    

    cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti                                                                                                                          

    stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací  

    lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební

    místnosti.

 

 

 

 

V Šitbořicích dne 30. září 2010

 

 

 

 

                                                                  Antonín  L e n g á l                                                                                        starosta obce   

Vyvěšeno: 30.09.2010

Elektronicky: 30.09.2010

Zpět | Tisk