Zápis ze ZO č. 29

Zápis ze ZO č. 29 ze dne 22.09.2010

04. 10. 2010 | Zápisy z jednání

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Šitbořice   č. 29

  konaného dne 22. září 2010

 

 

Přítomní:   viz prezenční listina,   přítomno  14  členů zastupitelstva

Volba ověřovatelů zápisu: navržení – Josef Rozkydal

                                                            Ing. Jiří Kaňa

ZO hlasovalo PRO – 14 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

 

Volba návrhové komise: navržení –   Jiří Daniel  

                                                         Ing. Roman Guráň  

ZO hlasovalo PRO – 14 hlasů, 0, 0,

 

Program jednání:

 

  1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. Schválení dodatků s firmou Strabag na provedené práce
  4. Rozpočtové opatření č. 8
  5. Schválení připomínkovaného návrhu zadání nového územního plánu SÚ Šitbořice
  6. Schválení plánovací smlouvy pro stavebníky na ulici Tocháčkova
  7. Prodej obecního pozemku parc.č. 537 v k.ú. Šitbořice

8.   Diskuse

9.   Usnesení

 

Starosta obce Antonín Lengál seznámil přítomné s programem jednání a požádal o doplnění programu:

-Ing J. Kaňa navrhuje seznámit Z.O. se zprávou Kontrolního výboru o provedené kontrole.

hlasováno PRO – 14 hlasů, 0, 0,

- návrh starosty na schválení dotace z JMK na SDH Šitbořice

hlasováno PRO – 14 hlasů, 0, 0,

- návrh starosty na výběr společnosti, která provede zateplení bytovek na ulici Školní.

hlasováno PRO – 14 hlasů, 0, 0,

- návrh starosty na výběr společnosti vykonávající technický dozor při stavbě infrastruktury v lokalitě Tocháčkova.

hlasováno PRO – 14 hlasů, 0, 0,

- Ing Martin Kříž navrhuje doplnění provozního řádu na sokolovně v Šitbořicích.

hlasováno PRO – 14 hlasů, 0, 0,

Program jednání byl schválen hlasováním jednomyslně.

 

1.) Kontrola usnesení z minulého zasedání 25. 8. 2010 přednesl Ing. Jiří Kaňa.

ZO bere na vědomí.

 

2.) Zprávu o činnosti rady od zasedání 25. 8. 2010 přednesl místostarosta  Milan Němeček.  ZO bere na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

3.)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dodatek č. 1 smlouvy o dílo číslo 038/LBAA-013/2010 se společností Strabag na provedené vícepráce při výstavbě chodníků a silnic v obci. Dodatkem se navyšuje cena díla o 196.695,- Kč. Dodatek č. l je přiložen k zápisu

Hlasování ANO - 13 hlasů, PROTI - 1 hlas, ZDRŽEL SE - 0 hlasů.

 

4.) Rozpočtové opatření č. 8 ze dne 22.9.2010 přednesl Ing. Pavel Halas. Rozpočtové opatření č. 8 bude přílohou zápisu. Zastupitelstvo odsouhlasilo  přesuny mezi položkami, rozpočtová rezerva se nemění. Rozpočtové opatření č. 8 je přiloženo k zápisu.

ZO hlasovalo PRO – 14 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

 

5.)  Zastupitelstvo obce Šitbořice vzalo  na vědomí stanoviska dotčených orgánů, organizací, sousedních obcí a krajského úřadu, projednávání a připomínkování návrhu zadání nového územního plánu sídelního útvaru Šitbořice. Zastupitelstvo obce Šitbořice schvaluje připomínkovaný návrh zadání nového územního plánu sídelního útvaru Šitbořice, včetně důvodové zprávy o pořízení a projednání.

Hlasování ANO - 13 hlasů, PROTI - 0 hlasů, ZDRŽEL SE - 1 hlas

 

6.)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo "Plánovací smlouvu" k lokalitě výstavby rodinných domů "Tocháčkova". Plánovací smlouva bude přílohou zápisu.

ZO hlasovalo PRO – 14 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

 

7.)   ZO projednalo a schválilo  prodej obecního pozemku parc. č. 537 v k.ú. Šitbořice o výměře 355 m2 – trvalý travní porost, za cenu 30,- Kč za 1 m2.

ZO hlasovalo PRO – 14 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

 

8.)   ZO projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z JMK ve výši 75.000,- Kč na dýchací techniku, výstroj a výzbroj SDH Šitbořice. Kopie smlouvy je přiložena k zápisu.

ZO hlasovalo PRO – 14 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

 

 

 

9. ) Zastupitelstvo schválilo navrženou dodavatelskou společnost na zateplení obecních bytových domů na ulici Školní č.p. 425 a 491  -   SdS s.r.o. Vojkovice,  za cenu 1.375 tis. Kč.

ZO hlasovalo PRO – 14 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

 

10.)  Zastupitelstvo obce schválilo navrženou dodavatelskou společnost na provádění   inženýrskokotechnického dozoru při výstavbě inženýrských sítí v lokalitě Tocháčkova a to fi Starex spol. s r.o. 664 55 Moutnice 103, za cenu 171.600,- Kč.

ZO hlasovalo PRO – 14 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

                     

11.)  ZO vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole na  obecním úřadě o poskytování informací a vybíraní poplatků za služby.

Písemná zpráva je přiložena k zápisu

 

12.)  ZO projednalo doplnění provozního řádu v budově sokolovny o možnosti kouření v jedné místnosti budovy. Návrh kouření v pekle nebyl schválen.

ZO hlasovalo PRO – 7 hlasů, PROTI - 5 hlasů, ZDRŽEL SE – 2 hlasy.

 

13.) Diskuse:

Starosta otevřel diskusi.

Pan Diviš vznesl dotaz na možnost odkupu stavebního pozemku v lokalitě "Tocháčkova" s předkupním právem obce Šitbořice.

 

14.) Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Šitbořice, které se konalo

22. září 2010 v obřadní síni OÚ Šitbořice přednesl  Jiří Daniel.

Souhrn usnesení tvoří součást zápisu.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení z veřejného zasedání.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce skončilo v 21,00 hod.

 

Ověřovatelé: Josef Rozkydal

                      Ing. Jiří Kaňa

 

 

V Šitbořicích dne: 22. září 2010

 

 

zapsal:                                                                            ověřil:

Milan Němeček                                                             Antonín Lengál

  místostarosta                                                                     starosta

 

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 22.09.2010 v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

1.  ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého ZO ze dne 25.08.2010

 

2.  ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce

 

3.  ZO schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo číslo 038/LBAA-013/2010 s firmou Strabag na provedené práce.

 

4.  ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8

 

5. Zastupitelstvo obce Šitbořice bere na vědomí stanoviska DO, organizací, sousedních obcí a krajského úřadu, projednávání a připomínkování návrhu zadání nového územního plánu. Zastupitelstvo obce Šitbořice schvaluje připomínkovaný návrh zadání nového územního plánu včetně důvodové zprávy o pořízení a projednání.

 

6. ZO schvaluje  plánovací smlouvu pro stavebníky rodinných domů - lokalita Tocháčkova

 

7. ZO schvaluje  prodej obecního pozemku parc.č. 537 v k.ú. Šitbořice o výměře 355 m2 – trvalý travní porost, za cenu Kč 30,-- za 1 m2.

 

8. ZO schvaluje poskytnutí dotace z JMK ve výši Kč 75 000,-- na dýchací techniku, výstroj a výzbroj pro SDH Šitbořice

 

9. Schvaluje dodavatelskou firmu na zateplení obecních bytových domů na ulici Školní č.p. 425 a 491 a to  -   SdS s.r.o. Vojkovice,  za cenu 1.375 tis. Kč.

 

10. ZO schvaluje dodavatelkou firmu na provádění technického dozoru při výstavbě inženýrských sítí v lokalitě Tocháčkova a to firmu Starex spol. s r.o. 664 55 Moutnice 103, za cenu 171 600,-- Kč.

 

11. ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 30.06.2010.

 12. ZO neschvaluje návrh na změnu provozního řádu Sokolovny.

 

 

Milan  N ě m e č e k                                                       Antonín  L e n g á l

  místostarosta                                                                     starosta

 

 

 

 

 

 

Zpět | Tisk