Zápis č. 28

Zápis č. 28 ze dne 25.08.2010

31. 08. 2010 | Zápisy z jednání

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Šitbořice   č. 28

  konaného dne 25. srpna 2010

 

 

Přítomní:   viz prezenční listina,   přítomno  12  členů zastupitelstva

 

 

Volba ověřovatelů zápisu: navržení – Miroslava Kominacká

                                                        Hana Navrátilová

                                                            

ZO hlasovalo PRO – 12 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

 

Volba návrhové komise: navržení –  Jaroslava Krušinová

                                                         Marie Benýšková

ZO hlasovalo PRO –  12 hlasů, 0, 0,

 

Program jednání:

 

  1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. Schválení dodavatelské firmy na inženýrské sítě lokalita Tocháčkova a pověření starosty k uzavření a podpisu smlouvy
  4. Schválení „smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu“ na sítě NN lokalita Tocháčkova
  5. Rozpočtové opatření č. 6
  6. Prodej obecních pozemků část parc.č.2643/1 a 2624 v k.ú. Šitbořice a dále část pozemku parc.č. 537 v k.ú. Šitbořice

7.   Diskuse

8.   Souhrn usnesení

 

Starosta obce Antonín Lengál seznámil přítomné s programem jednání a požádal o doplnění programu:

- návrh Marie Jelínkové o zákazu kouření v budově sokolovny

ZO hlasovalo PRO – 12 hlasů, 0, 0,

- návrh starosty na dodatek č. 1  ke smlouvě č. 2010/ŠITB.1/DM/051 s firmou P.I.PARKET, s.r.o, Brno

ZO hlasovalo PRO – 12 hlasů, 0, 0,

 

Program jednání byl schválen hlasováním jednomyslně.

 

1.) Kontrola usnesení z minulého zasedání 2. 8. 2010 přednesl Ing. Roman Guráň.

ZO bere na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu

 

2.) Zprávu o činnosti rady od zasedání 2. 8. 2010 přednesl místostarosta  Milan Němeček.  ZO bere na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

3.) ZO vzalo na vědomí  zprávu výběrové komise o posouzení a hodnocení  nabídek na výstavbu inženýrských sítí v lokalitě Tocháčkova. Zastupitelstvo  schválilo vybranou dodavatelskou společnost STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00  Praha 5, a pověřuje starostu obce k uzavřením a podpisem smlouvy.

ZO hlasovalo PRO – 12 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

Zpráva o hodnocení nabídek je přiložena k zápisu.

 

4.) Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 25.8.2010 přednesl Ing. Pavel Halas. Rozpočtové opatření č. 6 bude přílohou zápisu. Zastupitelstvo odsouhlasilo snížení rozpočtové rezervy na 1.462.755,- Kč.

ZO hlasovalo PRO – 12 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

Návrh rozpočtového opatření je přiložen k zápisu.

 

5.) ZO projednalo a schválilo „smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu  na sítě NN lokalita Tocháčkova, s firmou E.ON Distribuce a.s. České Budějovice

ZO hlasovalo PRO – 12 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

Smlouva o smlouvě budoucí je přiložena k zápisu.

 

6.)  ZO projednalo a schválilo prodej části obecního pozemku parc.č. 537  o celkové výměře 355 m2 na dvoře RD Domaniny 58,  dle GP,  který si nechá vypracovat  kupující, za cenu 30,- Kč za l m2. 

ZO hlasovalo PRO – 12 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

 

7.)  ZO projednalo a schválilo dodatek č. 1  ke smlouvě č. 2010/ŠITB.1/DM/051 se společností P.I.PARKET, s.r.o, Brno, kde se mění platební podmínky. Obec uhradí na základě faktury 50 % díla k 30.8.2010.

ZO hlasovalo PRO – 12 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

Smlouva včetně dodatku je přiložena k zápisu.

 

8.)  ZO projednalo dva návrhy na zákaz kouření v budově sokolovny:

1. návrh starosty Antonína Lengála

- zákaz kouření v celé budově mimo pekla kde bude kouření povoleno, namontovány nové ventilátory.

ZO hlasovalo PRO – 3 hlasy, PROTI - 9 hlasů, ZDRŽEL SE – 0

 

 

2. návrh zastupitelky Marie Jelínkové

- zákaz kouření v celé budově včetně pekla, do budovy chodí na tělesnou výchovu žáci základní školy.

ZO hlasovalo PRO – 10 hlasů, PROTI - 1 hlas, ZDRŽEL SE – 1 hlas

Zastupitelstvo obce vybralo druhý návrh. Kontrolní výbor bude kontrolovat dodržování zákazu.

 

9.) Diskuse:

Starosta otevřel diskusi. Písek nad Kubešovým sklepem, znečisťuje se silnice před hospodou U Franty a vtéká do kanalizace. Na úřední desce dopisovat názvy ulic k zamýšleným nákupům a prodejům pozemků.

 

10.) Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Šitbořice, které se konalo

25. srpna 2010 v obřadní síni OÚ Šitbořice přednesla Jaroslava Krušinová.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení z veřejného zasedání.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce skončilo v 20,10 hod.

 

Ověřovatelé: Miroslava Kominacká

                      Hana Navrátilová

 

 

 

 

V Šitbořicích dne: 25. srpna 2010

 

 

 

 

 

zapsal:                                                                            ověřil:

Milan Němeček                                                             Antonín Lengál

  místostarosta                                                                     starosta

 

 

Ověřovatelé:

 

  

                                                

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 25.08.2010 v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

1.  ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého ZO ze dne 02.08.2010

 

2.  ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce

 

3.  ZO bere na vědomí  zprávu o posouzení a hodnocení  nabídek a schvaluje dodavatelskou firmu na vybudování  inženýrských sítí v lokalitě Tocháčkova  a to fi Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00  Praha 5, a pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu smlouvy

 

4.  ZO schvaluje  rozpočtové opatření č. 6

 

5.  ZO schvaluje prodej části obecního pozemku parc.č. 537 –  o celkové výměře 355 m2 - trvalý travní porost,  dle GP,  který si nechá vypracovat  kupující, za cenu 30,--  Kč za l m2

 

6.  ZO schvaluje dodatek č. 1  ke smlouvě č. 2010/ŠITB.1/DM/051a firmou P.I.PARKET, s.r.o, Brno, kde se mění platební podmínky

 

7. ZO schvaluje  „smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu“  na sítě NN lokalita Tocháčkova, s firmou E.ON Distribuce a.s. České Budějovice

 

 

 

 

 

 

 

 

Milan  N ě m e č e k                                                       Antonín  L e n g á l

místostarosta  obce                                                       starosta obce

Zpět | Tisk