Oznámení o zahájení řízení ve věci ustanoveni opatrovníka

Oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka

09. 08. 2010 | Úřední deska

Obecní úřad Šitbořice, 691 71 Šitbořice, Osvobození 92, IČO 00283622

 

č.j. 388/2010

V Šitbořicích 09.08.2010

                                                                                 

                                                                                 Pavla Kalinová, nar. 30.04.1991

                                                                                 U Cihelny 382

                                                                                 691 76  Šitbořice

 

Věc :

Oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka dle §16 zák. č. 71/1967Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád).

 

            Obecní úřad Šitbořice, ohlašovna, projednává návrh p. Milana Nevídala,

nar. 12.08.1971,  trvalý pobyt na adrese Šitbořice, U Cihelny 382 na zrušení údaje o místu trvalého pobytu dle § 12 odst.1 zák. č. 133/200 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (dále jen zák. o evidenci obyvatel), Pavlu Kalinovou, nar. 30.04.1991, bytem Šitbořice, U Cihelny 382.

            Vzhledem k tomu, že účastník řízení Pavla Kalinová, nar. 30.04.1991, bytem Šitbořice, U Cihelny 382,  nemůže v řízení jednat samostatně, protože její pobyt není znám a zástupce si neustanovila,

 

oznamuje

tímto obecní úřad Šitbořice, ohlašovna, všem známým účastníkům řízení zahájení řízení o ustanovení opatrovníka dle ust. § 16 správního řádu.

 

Poučení

Jako účastník řízení máte  zejména právo:

-          dle ust. §23 správního řádu – nahlížet do spisu a pořizovat si z něj výpisky;

-          dle ust. ‚ 17 správního řádu – se můžete dát zastupovat advokátem nebo jiným zástupcem, kterého si zvolíte;

-          dle ust. § 33 odst. 2 správního řádu – před vydáním rozhodnutí  vyjádřit se k jeho podkladu i ke způsobu jeho zjištění, popř. navrhnout jeho doplnění;

-          dle § 51 správního řádu – na oznámení rozhodnutí;

Jako účastník řízení máte zejména povinnost :

-          dle ust. § 34 odst. 3 správního řádu – navrhnout na podporu svých tvrzení důkazy, které jsou Vám známy;

-          dle ust. § 37 správního řádu  - na výzvu správního orgánu předložit listinu potřebnou k provedení důkazu;

-          dle ust. § 38 odst. 2 správního řádu – strpět případné nařízené ohledání na místě

 

 

 

 

 

                                                                               Růžena Stehlíková

                                                                                                pověřená úřední osoba

 

Toto oznámení bylo na úřední desce

Vyvěšeno dne : 09.08.2010

Elektronicky dne: 09.08.2010

Sňato dne :

Zpět | Tisk