Volby do Evropského parlamentu

24.5.2019 - 25.5.2019

03. 04. 2019 | Info pro občany

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 24.5.2019 - 25.5.2019

Kdy se budou volby konat?

· V pátek 24.5.2019 od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu 25.5.2019 od 8:00 do 14:00 hod.

Kdo může volit?

· Občané ČR, kteří dosáhli alespoň druhý den voleb věku 18 let.

· Občané jiného členského státu EU, kteří dosáhli alespoň druhý den voleb věku 18 let, jsou po dobu alespoň 45 dnů před volbami přihlášeni v ČR k trvalému nebo přechodnému pobytu a nejpozději 40 dnů před volbami požádali o možnost zúčastnit se voleb na území ČR nebo kteří jsou zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí a požádali o přenesení údajů do seznamu voličů do EP. Poslední termín pro podání žádosti je neděle 14.4.2019 do 16:00 hod. (kontakt paní Ivana Lengálová, tel: 777740370)

Kde v ČR může volič volit?

· V místě svého trvalého pobytu ve volebních místnostech příslušných volebních okrsků, ve kterých je občan zapsán v seznamu voličů.

· Ze závažných důvodů mimo volební místnost do přenosné volební schránky, opět v místě svého trvalého pobytu v příslušných volebních okrscích, ve kterých je občan zapsán v seznamu voličů.

· Mimo místo svého trvalého pobytu v nemocnicích, domovech důchodců nebo obdobných zařízeních do přenosné volební schránky, bude-li si volič naprosto jist, že ve dny voleb v tomto zařízení bude pobývat. O možnost volit tímto způsobem musí volič požádat prostřednictvím správce takového zařízení nejpozději do 4.5.2019. Pokud by občan, po oficiálním nahlášení správcem zařízení příslušnému obecnímu úřadu, toto zařízení opustil a ve dny voleb se v něm nenacházel, nebude mu hlasování v těchto volbách umožněno.

· Na voličský průkaz v kterékoliv volební místnosti v rámci celé České republiky.

Postup při změně trvalého pobytu do jiné obce po 14.4.2019

· Volič s trvalým pobytem v obci bude v této obci dne 14.4.2019 zapsán do Seznamu voličů pro volby do EP.

· V případě, že se po 14.4.2019 přihlásí volič k TP do jiné obce, bude v místě původního trvalého pobytu ze seznamu voličů automaticky vyškrtnut, ale nebude automaticky dopsán do volebního seznamu v místě nového trvalého bydliště.

· Pokud bude chtít ve volbách do EP volit v místě nového TP, musí v místě svého původního TP požádat o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů v této původní obci.

· Do seznamu voličů v místě nového pobytu bude tento volič zapsán až na základě předložení uvedeného potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů v původní obci. Toto potvrzení je nutné předložit na obecním úřadu nového pobytu nejpozději do 22.5.2019 nebo ve dny voleb přímo ve volební místnosti.

· Nepředloží-li takový volič uvedené potvrzení, nebude mu umožněno v těchto volbách volit.

· Pokud volič nebude mít možnost obstarat si po přehlášení se do jiné obce výše popsané potvrzení, může si v původní obci TP (tedy před přihlášením se do jiné obce), požádat o vydání voličského průkazu a jeho zaslání poštou na určenou adresu. S tímto voličským průkazem může občan volit v kterékoliv obci v rámci celé České republiky.

Vydání voličského průkazu

· O vydání voličského průkazu lze žádat osobně v místě svého trvalého pobytu, nejpozději do středy 25.5.2019 do 16:00 hod.

· O vydání voličského průkazu lze žádat i písemně, s úředně ověřeným podpisem (pro účely voleb je osvobozen od správního poplatku), popř. elektronicky, výhradně však prostřednictvím datové schránky. Písemná nebo elektronická žádost musí být doručena na úřad nejpozději 17.5.2019.

· Předat voličské průkazy lze nejdříve od 9.5.2019, a to buď osobně žadateli, zplnomocněné osobě, s úředně ověřeným podpisem na plné moci nebo zasláním poštou do vlastních rukou voliče.

 

Informace pro voliče k volbám do EP o zápisu v seznamu voličů

Každý volič, občan České republiky i občan jiného členského státu Evropské unie, si může v úředních hodinách na příslušném obecním úřadě ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů a může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Informace k volbám pro občany ČR, kteří změní místo trvalého pobytu po datu 14.4.2019

Každý občan České republiky, který po datu 14.4.2019 změní místo trvalého pobytu do jiné obce, a který bude chtít volit ve volbách do EP, musí v místě nového trvalého pobytu předložit potvrzení o tom, že byl vyškrtnut ze seznamu voličů v místě původního pobytu.

Bez tohoto potvrzení nebude zapsán do seznamu voličů v novém místě trvalého pobytu a nebude se moci voleb zúčastnit.

*popsaná situace se netýká občanů, kteří změní místo trvalého pobytu v rámci jedné obce

Informace pro cizince – občany EU s povoleným trvalým nebo přechodným pobytem na území ČR, k volbám do Evropského parlamentu

Cizinci – občané EU, kteří mají po dobu nejméně 45 dnů před volbami, tj. nejpozději od 10.dubna 2019 povolený trvalý nebo přechodný pobyt v ČR, a kteří mají zájem volit ve volbách do Evropského parlamentu, musí nejpozději do 16:00 hod. dne 14.4.2019 podat žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Cizinci – občané EU, kteří již jsou zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí, a kteří mají zájem volit ve volbách do Evropského parlamentu, musí nejpozději do 16:00 hod. dne 14.4.2019 podat žádost o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Žádost o „zápis“ nebo o „přenesení údajů“ se podává osobně na ohlašovně v místě povoleného pobytu ( Šitbořice – Obecní úřad, Osvobození č.p. 92).

Cizinci – občané EU, kteří nepodají žádost dle výše popsaného postupu nebudou moci ve volbách do Evropského parlamentu volit.

Bližší informace lze získat v kanceláři OÚ Šitbořice nebo na tel. 519421253.

Zpět | Tisk