Katastrální pracoviště Hustopeče oznamuje

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče oznamuje občanům, že v následujících týdnech bude podle § 35 katastrálního zákona a § 43 katastrální vyhlášky na území katastrálního území Šitbořice provádět revizi údajů katastru. Hlavním cílem revize je zajištění co největšího souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, tzn. revize nevyznačených staveb, revize odstraněných staveb, nesoulady v druzích pozemků, možnost slučování pozemků stejného vlastníka apod. Pro zjišťování změn a nesouladů při revizích katastru budou zaměstnanci vykonávající revizi ověřovat skutečný stav přímo v terénu, v případě potřeby na místě projednávat zjištěné nesoulady s vlastníky a informovat je o možnostech nápravy zjištěného stavu. Současně platí, že revize nenahrazuje ani nedoplňuje nové mapování a cílem tedy není zjišťování průběhu hranic, stabilizace lomových bodů hranic ani zpřesňování GPÚ. O nutnosti projednání nesouladu s vlastníkem bude katastrální úřad informovat vhozením Oznámení o provedené revizi katastrálního operátu do domovní schránky.

Zaměstnanci katastrálního úřadu se budou prokazovat služebním průkazem.

Zpět | Tisk