Zápis ze ZO č. 27 ze dne 2.8.2010

Zápis ze ZO č. 27 ze dne 2.8.2010

06. 08. 2010 | Zápisy z jednání

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Šitbořice   č. 27

  konaného dne 2. srpna 2010

 

 

Přítomní:   viz prezenční listina,   přítomno  13. členů zastupitelstva

 

 

Volba ověřovatelů zápisu: navržení – Ing. Martin Kříž

                                                            Ing. Roman Guráň

ZO hlasovalo PRO – 13 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

 

Volba návrhové komise: navržení –  Hana Navrátilová  

                                                        Ing. Pavel Halas  

ZO hlasovalo PRO – 13 hlasů, 0, 0,

 

Program jednání:

 

  1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. Schválení smlouvy o dotaci z JMK na výměnu podlahy v Sokolovně
  4. Rozpočtové opatření č. 5
  5. Prodej obecních pozemků parc.č. 775 a 776 v k.ú. Šitbořice
  6. Koupě pozemku parc.č. 11058  v k.ú. Šitbořice do vlastnictví obce

7.   Diskuse

8.   Usnesení

 

Starosta obce Antonín Lengál seznámil přítomné s programem jednání a požádal o doplnění programu:

 

- žádost ZŠ Šitbořice o udělení vyjímky z počtu žáků na školní rok 2010 až 2011

ZO hlasovalo PRO – 13 hlasů, 0, 0,

- schválení smlouvy o dílo č. 2010/Šitb.1/DM/051se společností P.I.Parket, Škroupova 28, Brno.

ZO hlasovalo PRO – 13 hlasů, 0, 0,

Program jednání byl schválen hlasováním jednomyslně.

 

1.) Kontrola usnesení z minulého zasedání 14. 6. 2010 přednesl Ing. Jiří Kaňa

ZO bere na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

2.) Zprávu o činnosti rady od zasedání 14. 6. 2010 přednesl místostarosta  Milan Němeček.  ZO bere na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

3.) Zastupitelstvo projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 2222/10/OKH na poskytnutí neinvestiční finanční podpory na opravu parket v sokolovně ve výši 300.000,- Kč.

ZO hlasovalo PRO – 13 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

Smlouva  je přiložena k zápisu.

 

4.) Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 2.8.2010 přednesl Ing. Pavel Halas. Rozpočtové opatření č. 5 bude přílohou zápisu. Zastupitelstvo odsouhlasilo zvýšení rozpočtové rezervy o 152,4 tis. Kč.

ZO hlasovalo PRO – 13 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0   

Rozpočtové opatření č. 5 je přiloženo k zápisu.

 

5.) ZO projednalo a schválilo prodej obecních pozemků v zahradě manželů Viktorinových, Divácká 475,  parc.č. 775 o výměře 123 m2 a pozemku parc.č. 776 o výměře 34 m2 v k. ú. Šitbořice na cenu 120,- Kč za l m2.

ZO hlasovalo PRO – 13 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0   

 

6.)  ZO projednalo a schválilo koupi pozemku /orná půda/ v trati Strážka,  parc. č. 11058 o výměře 2221 m2 od manželů Ryšavých za cenu 30,- Kč za l m2.

ZO hlasovalo PRO – 13 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

 

7.) ZO projednalo  žádost  Základní školy Šitbořice o výjimku z počtu žáků v ZŠ Šitbořice pro školní rok 2010/11 od svého zřizovatele Obce Šitbořice. Byly podány  tři návrhy řešení:

- obec přispěje na úhradu 1,5 úvazku pedagoga a každá třída bude mít samostatné vyučování. Náklady září - prosinec 2010     150.000,- Kč  

                                 leden - červen 2010     225.000,- Kč

 

- obec přispěje na úhradu 0,77 úvazku pedagoga a třídy s nižším počtem žáků budou spojovány v předmětech Vv, Hv, Pč a Tv.

Náklady       září - prosinec 2010       76.000,- Kč  

                     leden - červen 2010     116.000,- Kč

 

- obec výjimku nepovolí, budou spojeny dvě třídy a počet tříd se sníží na osm. 

 

ZO rozhodlo a schválilo, že uhradí 0,77 úvazku pedagoga.

Hlasování PRO – 13 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

 

8. ZO vzalo na vědomí, že, podle pravidel českého pravopisu, v názvech ulic, které začínají předložkou, píšeme s velkým písmenem také první jméno po předložce.

U nás se jedná o ulice: Na Kopečku, U Cihelny, U Rybníčka, V Akátkách.

 

9.) ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy o dílo č. 2010/Šitb.1/DM/051 s firmou P.I. Parket Brno, Škroupova 28, na rekonstrukci dřevěné podlahy v Sokolovně za cenu 783 457,20 Kč s DPH a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Hlasování PRO – 13 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

 

10.) Diskuse:

Starosta otevřel diskusi. ZO se dohodlo vyzvat p. Prokeše k jednání o pronajatém bytu. S vybudováním nové podlahy v sokolovně je nutno obnovit provozní řád sokolovny. Na hřbitově je nutno provést postřik zeleně na chodnících a mezi hroby.

 

11.) Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Šitbořice, které se konalo

2. srpna 2010 v obřadní síni OÚ Šitbořice přednesla Hana Navrátilová.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení z veřejného zasedání.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce skončilo v 20,35 hod.

 

 

 

Ověřovatelé: Ing. Martin Kříž

                      Ing. Roman Guráň

 

 

 

 

 

V Šitbořicích dne: 5. srpna 2010

 

zapsal:                                                                        

 

Milan Němeček                                                           

  místostarosta                                                              

                                                                                     Antonín  L e n g á l

                                                                                         starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 02.08.2010 v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

1.  ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého ZO ze dne 14.06.2010

 

2.  ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce

 

3.  ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 2222/10/OKH na poskytnutí neinvestiční finanční podpory na opravu parket v sokolovně ve výši Kč 300 000,--.

 

4.  ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5

 

5. ZO schvaluje prodej obecních pozemků parc.č. 775 o výměře 123 m2 a pozemku parc.č. 776 o výměře 34 m2 v k. ú. Šitbořice na cenu 120,--Kč za l m2, manželům Viktorinovým

 

6. ZO schvaluje koupi pozemku parc.č. 11058 o výměře 2221 m2 od manželů Ryšavých za cenu Kč 30,-- za l m2

 

7. ZO schvaluje výjimku z počtu žáků v ZŠ Šitbořice pro školní rok 2010/11 a uhradí 0,77 úvazku pedagoga

 

8. ZO bere na vědomí, že, podle pravidel českého pravopisu, v názvech ulic, které začínají předložkou, píšeme s velkým písmenem také první jméno po předložce:

Jsou to ulice:

Na Kopečku

U Cihelny

U Rybníčka

V Akátkách

 

9. ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 2010/Šitb.1/DM/051 s firmou P.I. Parket Brno, Škroupova 28, na rekonstrukci dřevěné podlahy v Sokolovně za cenu 783 457,20 Kč s DPH a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

 

 

 

 

Milan  N ě m e č e k                                                       Antonín  L e n g á l

místostarosta  obce                                                       starosta obce

 

Zpět | Tisk