Zápis z veřejného zasedání č. 26

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Šitbořice č. 26, konaného dne 14.06.2010

29. 07. 2010 | Zápisy z jednání

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Šitbořice č. 26, konaného dne 14.06.2010

 Přítomni: viz prezenční listina, přítomno 11 členů zastupitelstva

 Program jednání:

 1. Zahájení

2. Plnění usnesení z minulého ZO

3. Zpráva o činnosti rady

4. Závěrečný účet obce za rok 2009

5.  a) Koupě pozemků pro obec

     b) Prodej obecních pozemků

     c) Bezúplatný převod pozemku parc.č. 11130 v k.ú. Šitbořice

6. Schválení dotace ve výši Kč 400 tis. pro Zemědělské družstvo Šitbořice na       opravu komunikací (vedlejších).

7. Revitalizace parku – mandátní smlouva

8. Diskuse

9. Souhrn usnesení

10. Závěr         

 

Volba ověřovatelů zápisu: navržení – Hana Navrátilová,    Miroslava Kominacká

ZO hlasovalo PRO – 11 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

Volba návrhové komise: navržení –  Josef Rozkydal,    Jiří Daniel  

ZO hlasovalo PRO – 11 hlasů, 0, 0,

 

1 .) Starosta obce Antonín Lengál  zahájil zasedání zastupitelstva obce a seznámil přítomné s programem jednání a požádal o doplnění programu:

 

- žádost na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod pozemku parc.č. 11130 o výměře 1436 m2 orná půda.  Tento pozemek je třeba k dotvoření stavebních míst a inženýrských sítí v lokalitě Tocháčkova.

- koupě pozemku parc.č. 399 o výměře 253 m2 včetně RD č.p. 46 v k.ú. Šitbořice

- schválení návrhu  Změny č. 4 ÚPN SÚ Šitbořice.

- rozpočtové opatření č. 3

- žádost o schválení úpravy smlouvy o budoucí kupní smlouvě v souvislosti s výstavbou v lokalitě Tocháčkova

- žádost p. Mgr. Iva Prokeše o zodpovězení otázek

Hlasování o doplnění programu: PRO - 11 hlasů,0,0,

Program jednání byl schválen hlasováním jednomyslně.

 Z programu byl vyjmut bod 5 c) – bezúplatný převod pozemku parc.č. 11130 v k. ú. Šitbořice

 2.) Kontrola usnesení z minulého zasedání 8. 4. 2010 přednesl Ing. Roman Guráň.

ZO bere na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 3.) Zprávu o činnosti rady od zasedání 8. 4. 2010 přednesl místostarosta  Milan Němeček.  ZO bere na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 4.) Závěrečný účet obce za rok 2009  včetně zprávy o výsledku hospodaření za rok 2009 - přednesl Ing. Pavel Halas.

Závěrečný účet byl zveřejněn písemně  od 01.04.2010 do 26.04.2010 a elektronicky od 06.4.2010

ZO schválilo závěrečný účet obce za rok 2009 včetně zprávy o výsledku hospodaření za rok 2009 – bez výhrad.

ZO hlasovalo PRO – 11 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

Písemná zpráva je přiložena k z ápisu

 5.) a) ZO projednalo a schválilo koupi pozemku parc.č. 399 o výměře 253 m2 včetně RD č.p. 46 v k.ú. Šitbořice za dohodnutou cenu 20.000,- Kč. Předkupní právo na tento pozemek bude mít první žadatel pan Boian, Mléčná 43, Šitbořice.

ZO hlasovalo PRO – 9 hlasů, PROTI - 1 hlas, ZDRŽEL SE – 1 hlas.

 b.)  ZO projednalo a schválilo koupi pozemku parc.č. 11083/2 o výměře 495 m2 orná půda v k. ú. Šitbořice. Tento pozemek je třeba dokoupit k dotvoření stavebních míst v lokalitě Tocháčkova. Dohodnutá cena 150,- Kč / 1 m2.

ZO hlasovalo PRO – 11 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

 c.) Zastupitelstvo Obce projednalo a schválilo prodej části obecního pozemku v k.ú. Šitbořice parc.č. 371 o výměře 128 m2 dle GP, který předloží kupující Věra Zoubková. Cena 120,- Kč / m2.

ZO hlasovalo PRO – 11 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

 6.)  ZO projednalo a schválilo dotaci ve výši 400 tis. Kč, pro Zemědělské družstvo Šitbořice na opravu místní komunikace.

ZO hlasovalo PRO – 11 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

 7.) ZO projednalo a schválilo mandátní smlouvu s firmou Euroforum Capital Consultung, s.r.o.,  Na Zámecké 11, Praha 4, na revitalizaci parku a pomoci

podání žádosti o dotaci na výzvu ministerstva ŽP.

                                              

ZO hlasovalo PRO – 8 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 3 hlasy.

 

8.) ZO projednalo a schválilo žádost o úplatný převod pozemku parc.č. 11130 o výměře 1436 m2 orná půda na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Tento pozemek je třeba k dotvoření stavebních míst a inženýrských sítí v lokalitě Tocháčkova.

 

9.) Zastupitelstvo obce Šitbořice projednalo a schválilo předložený návrh Změny č. 4 ÚPN SÚ Šitbořice bez připomínek. Návrh Změny č. 4 obsahuje 9 bodů určení změn využití lokalit z doposud schváleného územního plánu obce.

ZO hlasovalo PRO – 11 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

Návrh opatření obecné povahy ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍLDELNÍHO ÚTVARU ŠITBOŘICE je přiložena k zápisu.

 

10.) Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 14.6.2010 přednesl Ing. Pavel Halas. Rozpočtové opatření č. 3 bude přílohou zápisu. Zastupitelstvo odsouhlasilo snížení rozpočtové rezervy o 693 tis. Kč

ZO hlasovalo PRO – 11 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

Rozpočtové opatření č. 3 je přiloženo k zápisu

 

11.) ZO projednalo a neschválilo žádost o úpravu smlouvy o budoucí kupní smlouvě v souvislosti s výstavbou v lokalitě Tocháčkova. Při neúspěšném jednání žadatele o úvěr s bankou, budou další kroky řešeny individuálně.

ZO hlasovalo PRO – 0 hlasů, PROTI - 11 hlasů, ZDRŽEL SE – 0

 

12.) ZO ukládá starostovi obce písemně odpovědět na otázky p. Mgr. Iva Prokeše dle použitého číslování v dopise:

1. Ano

2. Ano – jsme přesvědčeni, že byt je pro bydlení vyhovující

3. Ne, nájemní vztah zanikl s ukončením pracovního poměru Mgr. Prokeše v ZŠ Šitbořice

a)  Po skončení pracovního poměru učitele Mgr. Prokeše

      a)  Je zásadní

      b)  Zatím jsme nevyužili všech prostředků

- z důvodu ukončení pracovního poměru v ZŠ Šitbořice

- zřizovatel

ZO hlasovalo PRO – 10 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 1 hlas.

 

13.) Diskuse:

Starosta otevřel diskusi.

P. Genadie Boian – vznesl námitku ke koupi RD č.p . 46 obcí, neboť koupi tohoto RD již měl domluvenou s majitelem  p. Tesařem pro sebe. I nadále má zájem o tento RD. Zastupitelstvo mu přislíbilo předkupní právo při prodeji pozemku, na kterém RD stojí a to po jeho demolici, které je nutná pro rozšíření komunikace.

P. F. Franěk namítá, že oprava komunikace na ulici Dlouhá byla provedena nekvalitně. Vytýká zastupitelům, že se nevyjadřují k jeho návrhu změny obecní vyhlášky o chovu psů.

P. A. Blaha vytýká, že se pokácely tři stromy v ulici Pekařské. Zasahovaly do el. vedení a vyrůstaly z opěrné zdi.

Paní Tihlaříková požaduje řešit problémy s vodou v ulici Karpaty I., zbudování bezbariérových chodníku v parku a u zastávky,  vyhlásit zákaz pálení PET lahví a různých zbytků, a rozšířit rozhlas v ulici Karpaty I.

 

14.) Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Šitbořice, které se konalo

14. 6. 2010 v obřadní síni OÚ Šitbořice přednesl Jiří Daniel.

Souhrn usnesení je přiložen k zápisu.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení z veřejného zasedání.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce skončilo v 21,55 hod.

 

Ověřovatelé: Hana navrátilová

                      Miroslava Kominacká

 

Zapsal 15.06.2010

 

Milan  N ě m e č e k

místostarosta obce

 

 

Antonín  L e n g á l

   starosta obce

 

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 14.06.2010 v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

1. ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého ZO ze dne 08.04.2010

2. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce

3. ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2009 včetně zprávy

o výsledku hospodaření za rok 2009 – bez výhrad

4. a) ZO schvaluje koupi pozemku parc.č. 399  včetně RD č.p. 46 v k.ú. Šitbořice na dohodnutou cenu 20 tis. Kč. Předkupní právo na tento pozemek bude mít první žadatel pan Boian.

- ZO schvaluje koupi pozemku parc.č. 11083/2 o výměře 495 m2 orná půda v k. ú. Šitbořice. Tento pozemek je třeba k dotvoření stavebních míst v lokalitě Tocháčkova. Cena Kč 150 za 1 m2.

b)

- ZO schvaluje  prodej části pozemku parc.č. 371 o výměře 128 m2 dle GP, který předloží kupující. Cena za 1 m2 je 120,-- Kč.

c) - ZO schvaluje koupi pozemku parc.č. 11083/2 o výměře 495 m2 orná půda v k. ú. Šitbořice. Tento pozemek je třeba k dotvoření stavebních míst v lokalitě Tocháčkova. Cena Kč 150 za 1 m2.

5. ZO schvaluje dotace ve výši Kč 400 tis. pro Zemědělské družstvo Šitbořice na opravu komunikací.

6. ZO schvaluje mandátní smlouvu s firmou Euroforum Capital Consultung, s.r.o. na Zámecké 11, Praha 4 na revitalizaci parku.

7. ZO schvaluje žádost na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod pozemku parc.č. 11130 o výměře 1436 m2 orná půda.

Tento pozemek je třeba k dotvoření stavebních míst a inženýrských sítí v lokalitě Tocháčkova.

8. Zastupitelstvo obce Šitbořice projednalo a schvaluje předložený návrh Změny č. 4 ÚPN SÚ Šitbořice. Bez připomínek.

Zastupitelstvo obce Šitbořice projednalo a schvaluje Návrh opatření obecné povahy Změna č. 4 ÚPN SÚ Šitbořice.

9. ZO schvaluje  rozpočtové opatření č. 3

10. ZO neschvaluje žádost o schválení úpravy smlouvy o budoucí kupní smlouvě v souvislosti s výstavbou v lokalitě Tocháčkova. Při neúspěšném jednání žadatele o úvěr s bankou, budou další kroky řešeny individuálně.

11. ZO ukládá starostovi obce zodpovědět na otázky pana Iva Prokeše :

      1. Ano

      2. Ano – jsme přesvědčeni, že byt je pro bydlení vyhovující

      3. Ne, nájemní vztah zanikl s ukončením pracovního poměru Mgr. Prokeše v ZŠ Šitbořice

      a)  Po skončení pracovního poměru učitele Mgr. Prokeše

      a)  Je zásadní

      b)  Zatím jsme nevyužili všech prostředků

    - z důvodu ukončení pracovního poměru v ZŠ Šitbořice

    - zřizovatel

 

 

 

 

Milan  N ě m e č e k                                                       Antonín  L e n g á l

místostarosta obce                                                            starosta obce

Zpět | Tisk