Návrh změny č. 4 ÚPN SÚ Šitbořice

Návrh změny č. 4 ÚPN SÚ Šitbořice

16. 04. 2010 | Úřední deska

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE


Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE


S00NX00GQVSH
VÁŠ DOPIS ZN.: .
....
.
....
ZE DNE:
D l e r o z d ě
l o v n í k u
NAŠE ZN.: reg/745/10/47/17
VYŘIZUJE: RNDr. Leoš Vejpustek .
....
TEL.: 519 441 094, 606637624
DATUM: 14.4.2010

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

NÁVRHU ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠITBOŘICE
(dále jen ÚPN SÚ Šitbořice)

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Na základě
žádosti Obce Šitbořice o zajištění pořízení změny č. 4 ÚPN SÚ Šitbořice, Městský
úřad Hustopeče oznamuje v souladu s § 52 zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) ve znění
pozdějších předpisů
a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
plánovacích podkladech a územně
plánovací dokumentaci v platném znění, veřejné projednávání o upraveném a posouzeném
návrhu změny č. 4 ÚPN SÚ Šitbořice.

Návrh změny č. 4 ÚPN SÚ Šitbořice bude vystaven k nahlédnutí na Obecním úřadě
Šitbořice,
na Městském úřadě
v Hustopečích, odboru regionálního rozvoje ve dnech 27.04.2010 –
10.06.2010.

Veřejné projednání návrhu s dotčenými orgány , organizacemi, krajským úřadem, obcí
Šitbořice, se sousedními obcemi, vlastníky pozemků
a staveb a veřejností se uskuteční

dne 10.06.2010 v 16:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
v Šitbořicích

Telefon: 519 441 011 IČ: 00283193
Fax : 519 413 184 DIČ: 299-00283193
Email : region@hustopececity.cz Internet : www.hustopececity.cz


Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků
a staveb
dotčených návrhem veřejně
prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření a
zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti.

Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby
podle předchozího odstavce námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány
uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. K později
uplatněným stanoviskům,připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné
k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny.

Zpracovatelem návrhu změny č. 4 ÚPN SÚ Šitbořice je AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova
1183/29A, 627 00 Brno – Ing.arch. Milan Hučík.
Návrh změny č. 4 je k nahlédnutí na Obecním úřadě
Šitbořice ana Městském úřadě
v Hustopečích, odboru regionálního rozvoje, dveře č. 650 (přístavba budovy Staré pošty 1.
patro) v úřední dny -pondělí a středa od 8.00 -17.00 hodin, jinak dle telefonické dohody –
519441094 s RNDr. Leošem Vejpustkem.
Návrh změny č. 4 je také k nahlédnutí na internetových stránkách – www.hustopece-city.cz
městský úřad – soubory -odbor regionálního rozvoje -projednávané územně
plánovací
dokumentace správního obvodu Hustopečsko http://www.hustopece-city.cz/mestskyurad/
soubory/reg-projednavane-uzemne-planovaci-dokumentace-spravniho-obvoduhustopecsko.
html.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

RNDr. Leoš Vejpustek

vedoucí odboru regionálního rozvoje

Toto oznámení musí být vyvěšeno
na úřední desce Obecního úřadu v Šitbořicích, Městského úřadu v Hustopečích a na
internetových stránkách -úřední desce -www.hustopece-city.cz a na www.sitborice.cz
po dobu min. 45 dnů.


Vyvěšeno dne : Svěšeno dne :
Razítko, podpis : Razítko, podpis :


MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE


Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE


Rozdělovník:

Obec Šitbořice

Dotčené orgány územního plánování sousedních obvodů:

1. Obec Borkovany
2. Obec Těšany
3. Obec Moutnice
4. Obec Nikolčice
5. Obec Diváky
6. Město Klobouky u Brna
DO

1.
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ÚO Břeclav, Smetanovo nábřeží 13, 690 02 Břeclav
2.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno
3.
Krajská hygienická stanice JmK Brno,územní pracoviště
Břeclav, Sovadinova 12, 690 85 Břeclav
4.
Krajská veterinární správa Palackého třída 13 09/ 174 Brno 60200
5.
MěÚ Hustopeče
6.
Ministerstvo dopravy ČR ,odbor dopr. pol., mezinárodních vztahů
a ŽP, nábř. L. Svobody 12, 110 15
Praha 1
7.
Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor surovinové politiky, Na Františku 32, 110 15 Praha 1
8.
Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Břeclav, nám.T.G.M. 3 , 690 15 Břeclav
9.
MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno
10.
Obvodní báňský úřad, Cejl 13, 601 42 Brno
11.
Vojenská ubytovací správa, P.O. BOX 553, 60200 Brno
12.
Státní energetická inspekce, Opuštěná 4, Brno 602 00
13.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné nám.1585/9, Praha 110 00
Ostatní organizace:

1.
AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29A, 627 00 Brno
2.
Bors a.s.Břeclav,Bratislavská 26, 690 62
3.
Centrum dopravního výzkumu Brno , Líšeňská 33 A,636 00 Brno
4.
ČEPRO, a.s.Praha 7 , P.O.BOX 109, 170 04 Praha 7
5.
ČEPS, a.s. Praha 10, Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
6.
ČEPS, a.s. Brno, provozní správa PS Morava – Jih, Komárovká 12, 617 00 Brno
7.
České radiokomunikace a.s., Praha 6, Skokanská 1, 169 00 Praha 6
8.
Telefónica 02 Czech Republic, a.s. Brno pracoviště
Hodonín, J. Babáka 11, 612 00
9.
E.ON Česká republika a.s. Brno Lidická 36, 659 44
10.
JMP Net s.r.o. Brno, odbor rozvoje trhu, Plynárenská 499/1, 657 02
11.
Lesy ČR, s.p.Židlochovice, LZ Židlochovice, Tyršova 1, 667 01
12.
Mero ČR Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748 ,278 01
13.
Městský úřad Hustopeče – stavební úřad
14.
Moravské naftové doly a.s., Hodonín, Úprkova 6, 695 30
15.
Národní památkový ústav Brno, úz. odborné pracoviště, nám. Svobody 8, 601 54
16.
Povodí Moravy,s.p. Brno, Dřevařská 11 601 75
17.
Pozemkový fond ČRBřeclav, územní pracoviště, nám.T.G.M. 13 , 690 02 Břeclav
18.
Ředitelství silnic a dálnic ČR Brno, závod Brno, technické odd., Šumavská 33, 612 54
19.
Sloane Park Property Trust, a.s. Praha 6 – Vokovice, Lužná 2/716, 160 00 Praha
20.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje Břeclav ,p.o.k. Břeclav, Sovadinova 10, 690 34
21.
Správa železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, Praha 110 00
22.
České dráhy, a.s. Správa dopravní cesty Kounicova 26, Brno 611 35
23.
RWE Transgas Net, s.r.o., Kavčí hory Office Park, Na Hřebenech II 8/1718 140 00 Praha 4
24.
RWE Energy Customer Services CZ a.s., Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4
25.
Vodovody a kanalizace a.s. Břeclav, Čechova 23, 690 11 Břeclav
26.
Zemědělská vodohospodářská správa Břeclav, nám. TGM 13, 690 11 Břeclav
Telefon: 519 441 011 IČ: 00283193
Fax : 519 413 184 DIČ: 299-00283193
Email : region@hustopececity.cz Internet : www.hustopececity.cz

 

Zpět | Tisk