zápis č. 24 ze ZO

Zápis č. 24 ze zasedání ZO Šitbořice

06. 04. 2010 | Zápisy z jednání

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Šitbořice   č. 24

konaného dne   15. 03. 2010

 

 

Přítomní:   viz prezenční listina,   přítomno  13  členů zastupitelstva

 

Volba ověřovatelů zápisu: navržení – Hana Navrátilová

                                                            Josef Rozkydal

ZO hlasovalo PRO – 13 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

 

Volba návrhové komise: navržení – Miroslava Kominacká    

                                                       Ing. Josef Zelinka  

ZO hlasovalo PRO – 13 hlasů, 0, 0,

 

Starosta obce Antonín Lengál seznámil přítomné s programem jednání.

Program jednání:

  1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. Zpráva o inventarizaci k 31.12.2009
  4. Rozpočtové opatření č. 1
  5. Schválení vedení účetnictví pro příspěvkové organizace od roku 2010
  6. Schválení  hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2009 do rezervního fondu
  7. Prodej obecních  pozemků
  8. Koupě pozemků do vlastnictví obce
  9. Bezúplatný převod pozemku 11130 do vlastnictví obce

10. Výběr projektanta na inženýrské sítě (ulice Tocháčkova)

11. Smlouva o připojení k distribuční soustavě E-ON (ulice Tocháčkova)

12. Schválení plánu kontrol kontrolního výboru.

13. Diskuse

14. Souhrn usnesení

Program jednání byl schválen hlasováním jednomyslně.

 

1.) Kontrola usnesení z minulého zasedání 22.12.2009  přednesl Ing. Jiří Kaňa.

ZO bere na vědomí. Písemná zpráva  je přiložena k zápisu.

 

2.) Zprávu o činnosti rady od zasedání 22.12.2009 přednesl místostarosta  Milan Němeček.  ZO bere na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

3.) Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků Obce k 31.12.2009. Zprávu přednesl Ing. Pavel Halas.

Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0, 0,

                                                       

Zastupitelstvo zprávu o inventarizaci schválilo.

Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

4.) ZO projednalo rozpočtové opatření č. 1 ze dne 15. 3. 2010.  Rozpočtové opatření přednesl Ing. Pavel Halas. Rozpočtová rezerva se sníží o 1.951.500,- Kč.

Hlasováno: PRO - 13 hlasů,0,0,

Zastupitelstvo rozpočtové opatření č.1 schválilo.

Písemná zpráva je přiložen k zápisu.

 

5.) ZO projednalo možnost  vedení účetnictví příspěvkových organizací MŠ a ZŠ Šitbořice od roku 2010 ve zjednodušené formě dle § 9  vyhl. 410/2009 Sb.

Hlasováno: PRO - 13 hlasů,0,0,

Zastupitelstvo schválilo možnost vedení účetnictví ve zjednodušené formě.

 

6.)   ZO jednalo o převedení výsledku hospodaření za rok 2009 do rezervního fondu příspěvkové organizace MŠ Šitbořice ve výši 159.914,76 Kč

a příspěvkové organizace ZŠ Šitbořice ve výši 252.754,20 Kč

Hlasováno: PRO - 13 hlasů,0,0,

Zastupitelstvo schválilo převedení  hospodářského výsledku za rok 2009 do rezervních fondů MŠ a ZŠ.

 

7.)  Zastupitelstvo obce projednalo prodej obecních pozemků v k.ú. Šitbořice panu Konečnému, jedná se o tyto parcely:

parc.č. 11145 o výměře 747 m2

parc.č. 11146 o výměře 538 m2 a

parc.č. 11155 o výměře 619 m2,  tj. celkem 1 904 m2

Hlasováno: PRO - 13 hlasů,0,0,

Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků p. Konečnému.

 

8.)  ZO projednalo koupi a úplatné převody pozemků:

 a) koupě pozemků od p. Konečného.

 parc.č.  11157 o výměře  1694 m2

 parc.č. 11158 o výměře  1383 m2

 parc.č.  11159 o výměře      37 m2

 parc.č.  11160 o  výměře     30 m2, tj. celkem 3144 m2, vše v k. ú. Šitbořice.

b) koupě pozemku nebo jeho části parc.č.  11105 v k.ú. Šitbořice

c) koupě části pozemku parc. č. 11096/1 od p. Valíčka

d) úplatný převod pozemku parc.č. 1034/2 o výměře 60 m2  v k. ú. Šitbořice od Pozemkového fondu ČR.

Hlasováno: PRO - 13 hlasů,0,0,

Zastupitelstvo schválilo nákup všech daných pozemků.

                                                     

9.)  ZO projednalo bezúplatný převod pozemků

a)  parc. č. 11002/2 dle GP 705-79/2009 o výměře  718 m2 orná půda  v k. ú. Šitbořice od Pozemkového fondu ČR

b) parc.č. 11130 o výměře 1436 m2 v k. ú Šitbořice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Hlasováno: PRO - 13 hlasů,0,0,

Zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod pozemků.

 

10.)  ZO vybralo dodavatele pro projektové práce a inženýrské činnosti při realizaci technické infrastruktury lokality Tocháčkova. STAV desing s.r.o. Syrovice 457, 664 67 Syrovice s nejnižší cenovou nabídkou 1.390 tis. Kč.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu smlouvy s dodavatelem STAV desing  s.r.o. Syrovice.

Hlasováno: PRO - 13 hlasů,0,0,

Zastupitelstvo schválilo dodavatele projektových prací a inženýrské činnosti a pověřilo starostu  podpisem smlouvy.

 

11.)  ZO projednalo smlouvu o připojení k distribuční soustavě elektrické energie     č. 700188222000010. Jedná se o připojení lokality Tocháčkova.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu smlouvy č. 700188222000010 se společností E-ON.

Hlasováno: PRO - 13 hlasů,0,0,

Zastupitelstvo schválilo smlouvu o připojení k distribuční soustavě a pověření starosty k podpisu smlouvy.

 

12. ) ZO bylo seznámeno s plánem kontrol kontrolního výboru pro rok 2010.

Hlasováno: PRO - 13 hlasů,0,0,

Zastupitelstvo schválilo plán kontrol kontrolního výboru.

 

13.) Diskuse

Se společností VaK Břeclav proběhne jednání o ceně vody pro obce Šitbořice a Nikolčice. Na valnou hromadu společnosti Vak Břeclav zaslat žádost,  kde budeme požadovat nájem za vodovod, potrubí je naše. Lékárna v Šitbořicích bude otevřena v květnu.

 

14.) Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Šitbořice, které se konalo

15. 3. 2010 v obřadní síni OÚ Šitbořice přednesla Miroslava Kominacká.

Souhrn usnesení je přiložen k zápisu.

 

                                                        

Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení z veřejného zasedání.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce skončilo v 20,35 hod.

 

 

V Šitbořicích dne: 23. březen 2010

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Hana Navrátilová

Josef Rozkydal

 

 

 

Milan Němeček                                                               Antonín Lengál

  místostarosta                                                                         starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrn usnesení ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 15.03.2010

 

1.  ZO bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z posledního zastupitelstva obce

 

2.  ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce

 

3.  ZO schvaluje  inventarizaci majetku, pohledávek a závazků  Obce Šitbořice k 31.12.2009

 

4.  ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1

 

5.  ZO schvaluje  vedení účetnictví příspěvkových organizací MŠ a ZŠ Šitbořice od roku 2010 ve zjednodušené formě dle § 9  vyhl. 410/2009 Sb.

 

6.  ZO schvaluje převedení výsledku hospodaření za rok 2009 do rezervního fondu příspěvkové organizace MŠ Šitbořice ve výši Kč 159 914,76

a příspěvkové organizace ZŠ Šitbořice ve výši Kč 252 754,20.

 

7.  ZO schvaluje  prodej obecních pozemků

parc.č. 11145 o výměře 747 m2

parc.č. 11146 o výměře 538 m2 a

parc.č. 11155 o výměře 619 m2, tj. celkem 1 904 m2 v k.ú. Šitbořice  panu Konečnému

        

8.)  ZO schvaluje

 a) koupi pozemků

 parc.č.  11157 o výměře  1694 m2

 parc.č. 11158 o výměře  1383 m2

 parc.č.  11159 o výměře      37 m2

 parc.č.  11160 o  výměře     30 m2, tj. celkem 3144 m2, vše v k. ú. Šitbořice

 od pana Konečného

 

b) ZO schvaluje koupi pozemku nebo jeho části parc.č.  11105 v k.ú. Šitbořice

 

c) ZO schvaluje koupi části pozemku parc. č. 11096/1

 

d) ZO schvaluje úplatný převod pozemků

parc.č. 1034/2 o výměře 60 m2  v k. ú. Šitbořice od Pozemkového fondu ČR

 

 

9.  ZO schvaluje  bezúplatný převod pozemků

a)  parc. č. 11002/2 dle GP 705-79/2009 o výměře  718 m2 orná půda  v k. ú. Šitbořice od Pozemkového fondu ČR

b) parc.č. 11130 o výměře 1436 m2 v k. ú Šitbořice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

 

 

10. ZO schvaluje dodavatele STAV desing s.r.o. Syrovice 457, 664 67 Syrovice, pro projektové práce a inženýrské činnosti při realizaci technické infrastruktury lokality Tocháčkova.

Zastupitelstvo obce pověřuji starostu k podpisu smlouvy s dodavatelem STAV desing  s.r.o.

 

11. ZO schvaluje  smlouvu o připojení k distribuční soustavě č. 700188222000010. Jedná se o lokalitu Tocháčkova.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu smlouvy č. 700188222000010 s fi E-on.

 

12. ZO schvaluje plán kontrol kontrolního výboru pro rok 2010.

 

   

 

 

Milan  N ě m e č e k                                                               Antonín  L e n g á l

 místostarosta obce                                                                    starosta obce

Zpět | Tisk