Veřejná zakázka - výměna kotlů v Orlovně 3.NP

Obec Šitbořice vyhlašuje výzvu pro podání nabídek na výměnu kotlů v budově Orlovny - 3.NP

Nabídka musí obsahovat vyplněný slepý rozpočet, návrh smlouvy o dílo s uvedením záručních a platebních podmínek.
Obec neposkytuje zálohu. Platba bude provedena po řádném předání a dokončení díla na základě vystavené faktury.
Termín pro podání nabídek je do 13.3.2017 do 16:00 hodin na podatelně OÚ Šitbořice.
Obálku s nabídkou označte nápisem "Neotvírat - veřejná zakázka - výměna kotlů v Orlovně 3.NP"
Prohlídku místa instalace je možné dohodnout s panem Konečným na tel. čísle 774070314.

Zde si můžete stáhnout slepý rozpočet.

Zpět | Tisk