Categories: Info pro občany
      Date: 23. 03. 2015 14:09
     Title: Oznámení pro pěstitele
(pdf verze)

Informace pro pěstitele – zdanění vyrobeného destilátu dle zákona č.61/1997 SB., o lihu
● Základní sazba spotřební daně – 285 Kč za litr etanolu (100% alkoholu)
● Snížená sazba spotřební daně – 143 Kč za litr etanolu (100% alkoholu)
● Sníženou sazbu spotřební daně je oprávněn použít pěstitel, který si nechal vyrobit prostřednictvím registrované pálenice ovocný destilát pocházející z pěstitelského pálení ( ovocnou pálenku) v množství do 30 l etanolu
● Pěstitel je fyzická osoba, která na vlastním pozemku nebo na pozemku, který je oprávněna používat z jiného právního důvodu (nájem, pronájem) vypěstovala ovoce, popřípadě zaměstnanci uvedené fyzické osoby, kteří ovoce obdrželi ve formě naturálního plnění.
● Pěstitel je oprávněn dát si vyrobit v jednom výrobním období nejvýše 30 litrů etanolu (100% alkoholu) zdaněného sníženou sazbou spotřební daně a to i v případě, že se na vypěstování ovoce podílely osoby, které tvoří s pěstitelem domácnost.
● Výrobním obdobím je doba od 1. července běžného roku do 30. června roku bezprostředně následujícího.
● Pěstitelská pálenice vyrobí ovocný destilát výhradně pro pěstitele a ze surovin (ovocného kvasu) dodaných pěstitelem.
● Ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením nesmí být předmětem prodeje, ani předmětem skladování v prostoru, ve kterém se prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou
● Pěstitel je povinen provozovateli pěstitelské pálenice předložit písemné prohlášení o splnění zákonných podmínek pěstitelského pálení.
● Třicetilitrový limit na pěstitele platí i v případě, že si pěstitel ovocný destilát nechá vyrobit postupně ve více pěstitelských pálenicích.
● Množství vyrobeného ovocného destilátu v konkrétním výrobním období je evidováno celní správou v elektronické evidenci.
● Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nabízí k prodeji nebo prodá ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením. Za přestupek lze uložit pokutu do 500 000 Kč